เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BA3143 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610011
น.ส.มรกต หลีจา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
2  
610016
น.ส.ณัฐวรา พันธุ์วิเชียร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
610024
น.ส.ปาลิตา จันทนารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
4  
610202
น.ส.ชุติมา ชูแสง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
610204
นายนพรุจ มูลเพ็ญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
6  
610211
น.ส.เมธิกา สำเนานวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
7  
610213
น.ส.ปณาลี ปลื้มกมล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
8  
610240
น.ส.จิดาภา พลรัตนศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
9  
610255
น.ส.พีรยา เอียบก๊ก
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
610282
น.ส.ศุภิชญา เทพวงศ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
610297
น.ส.นิตยา แต้
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
12  
610310
น.ส.เกตุษิญา เอกสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
610313
น.ส.ธนัชพร พรรณสูตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
610341
น.ส.ธัญสรณ์ เมธีบุญวิริยะกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
15  
610346
น.ส.เปรมมิกา สิ้นลับ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
16  
610360
น.ส.จิราพร บรรดาศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
610371
นายวีระพงษ์ พงษ์พีระ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
18  
610372
น.ส.ศิวิมล มีภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
19  
610388
น.ส.พรนภา บัวอุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
610398
นายธัชชัย เจริญถกลศีล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
610433
น.ส.นิศารัตน์ มายัง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
22  
610604
นายลัทธพล หงษ์คำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
23  
610608
น.ส.นิศาชล แก้ววิมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
610654
น.ส.จิราภรณ์ พุดจีบ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
610655
น.ส.พิมพ์พญา ขยันทำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
610665
น.ส.ภัทรียา ชุติลัญจกร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
27  
610679
นายพัฏปพัชร์ ณัฏฐวาณิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
28  
610684
น.ส.นันท์นภัส ครุนันท์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
29  
610685
น.ส.เบญจวรรณ อินทะรังษี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
30  
610691
น.ส.ปิยภรณ์ แซ่ว่อง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
31  
610693
น.ส.พิมพ์ประพัทธ์ ทองมาก
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
32  
610809
น.ส.ณัฐกร สีเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
33  
610810
น.ส.ชุติมา แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
34  
610814
น.ส.อภิสรา สุขสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
35  
610833
นายโฬม พรปรีดากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
36  
610837
น.ส.พิมพ์ผกา วันทองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
37  
610893
นายจักรกฤษณ์ ก่ำเกิด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
38  
610985
นายสุรกานต์ แซ่หยั่ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
39  
610988
น.ส.ณัฐชา ยารังษี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
40  
610992
น.ส.สุพิชชา ขานเกตุ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
41  
610999
น.ส.กัญญากาญจน์ อัครโคตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
42  
611000
น.ส.กชกร แกล้วกล้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
43  
611018
นายรัตนสิทธิ์ หอมทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
44  
611053
นายกฤษฎ์ธนโชติ ทิพย์พญาชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
45  
611171
น.ส.รุ่งนภา สุขเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
46  
611187
นายนวฤกษ์ บรรจงเพียร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
47  
611192
น.ส.เมธาวี บุญอุย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
48  
611249
น.ส.ฐิติพร พงษ์ทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
49  
611288
นายเทอดทูล กลิ่นชูชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
50  
611300
น.ส.ทิฆัมพร สัณฐิติบวร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
51  
611304
น.ส.วริศรา จำปานวล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
52  
611312
น.ส.สุวรรณี ศรีอวยพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
53  
611431
น.ส.ธันยาภรณ์ สิงห์คะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
54  
611442
น.ส.ณัฐกมลรัตน์ อังอำนวยโชค
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
55  
611570
นายศุภณัฏฐ์ สวัสดิ์จินดา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
56  
611601
นายชานุพัฒน์ อุดพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
57  
611613
น.ส.นิชาภัทร ยาสุด
บริหารธุรกิจ / การตลาด
58  
611615
น.ส.พรรณราย นวลวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
59  
611618
น.ส.ปัญญารักษ์ อ่อนจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
60  
611619
น.ส.ณิฐชานันท์ เอี่ยมสำอางค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
61  
611624
น.ส.ฉวีวรรณ ศรีไพร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
62  
611629
น.ส.ธิดาภรณ์ ปิ่นทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
63  
611632
นายชยพล แซ่คู
บริหารธุรกิจ / การตลาด
64  
611636
น.ส.กมลพร นาวาพนม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
65  
611657
นายฉัตรชัย ศรีเวช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
66  
611989
น.ส.มานิตา สุราวิทย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
67  
611990
นายชำนาญ โสรัจจะกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
68  
612006
น.ส.โชติกา โค้งอาภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
69  
620091
น.ส.ณปภัช ไถวสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
70  
620200
น.ส.อภิชญา สมบูรณ์พันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
71  
620285
น.ส.ปาริฉัตร สุขสบาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
72  
620298
น.ส.ปิณิดา มาเมืองกล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
73  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
74  
620365
น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงใหญ่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
75  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
76  
620377
น.ส.พัชรินทร์ คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
77  
620387
น.ส.กัญญ์วรา พิชเคียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
78  
620399
น.ส.นุชนาฎ จุลลวาทีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
79  
620402
น.ส.สุประวีณ์ จรูญวัฒนเลาหะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
80  
620405
น.ส.ภัทราภรณ์ เวียงคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
81  
620409
น.ส.อนุธิดา เบ้าสกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
82  
620410
น.ส.รัชณีกร เกษมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
83  
620421
น.ส.พุทธชาติ นัชฎา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
84  
620550
น.ส.นภัสรพี นันทพานิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
85  
620565
น.ส.นิศาชล ค่อมสิงห์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
86  
620569
นายรุจติโรจน์ บุตกะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
87  
620781
น.ส.รวิสรา แสงวิไลสาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
88  
620787
น.ส.ปิยะมาศ ปู่ปิว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
89  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
90  
620853
น.ส.นรมล พ่วงแพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
91  
620864
น.ส.ทิพย์สุดา ช่วยคุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
92  
620919
น.ส.ภาณุมาศ ลายลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
93  
620927
น.ส.ปาริชาติ ศรีบุญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
94  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
95  
621255
น.ส.บงกช รุ่งอรุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
96  
621258
น.ส.สุขประกาย พักประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
97  
621341
น.ส.สิริภัทร รักษาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
98  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี