เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BA3503 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601319
นายนครินทร์ มือชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
2  
611030
นายคุณากร ปัจจัยคา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
3  
620060
นายพงศกร ชอบธรรม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
620187
นายอธิคม ชัยศิริพงศ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
620259
น.ส.ธนพร สมุทรานุกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
620260
น.ส.จันทรรัตน์ กลีบพุฒ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
620261
น.ส.พิราอร สมุทรานุกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
620323
น.ส.ศศิธร กริ่งกระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
620325
น.ส.ลลิตา จิตอารี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
620362
น.ส.คณิตา สุวรรณเปิ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
620426
น.ส.สุกัญญา บุญทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
620428
น.ส.ศิวาทิพย์ พวงโต
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
620431
นายหฤษฏ์ น้อยคงดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
620448
น.ส.พรสุดา จันทร์ฉาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
620457
น.ส.อริศรา แก้วจักร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
620618
นายภูดิศ อินทรวัชระ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
620672
น.ส.พรรษมล บุญประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
620684
น.ส.สุดารัตน์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
620686
น.ส.วชิราภรณ์ กลั่นประโคน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
620766
น.ส.กัญญาภัทร ปาลิยะวุฒิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
620911
น.ส.กุลจิรา แตงชุ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
620945
น.ส.อรุณี ยะสุทธิ์ตา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
620986
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์เจริญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
620993
นายสรวิชญ์ เตชะสัมพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
621009
นายพงศ์พิสุทธิ์ ณรงค์นอก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
621157
น.ส.สุฑัตตา นาคทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
621163
นายพีระพัฒน์ สินจักร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
621238
นายจักรภัทร ชาอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
621239
นายกิตติศักดิ์ กิตตินาวินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
621256
นายศุภวิชญ์ เทพรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
31  
621285
น.ส.จารุวรรณ แป้นนุช
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
32  
621286
น.ส.กัณธิมา โลหะพูนตระกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
33  
621312
นายปธานิน บุญแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
621332
น.ส.ญาณพัฒน์ มาศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
35  
621333
น.ส.ชมพูนุท เสวีวัลลภ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36  
621355
น.ส.ธิติกานต์ ภัทรธีรเมธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
37  
621397
นายวิชยุตม์ แสงสารวัตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
621456
นายอนวัช เสนาเกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
39  
621486
นายสิรวิชญ์ สลับศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40  
621851
น.ส.ณิชาภัทร โชคพานิชศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
41  
621874
น.ส.มนันชนก ปัตสาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน