เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BA4103 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
581917
น.ส.อรทัย ทะนงศักดิ์ศรีกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
2  
583650
นายปิติพล พลายสถิตย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
3  
590801
น.ส.พรพนิต จันทมานิตย์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
4  
600058
น.ส.พิมพ์ชนก บุญแน่น
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
5  
600252
น.ส.บุญธิชา เอี่ยมสอาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
6  
600280
น.ส.อิสรา อินทรโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
7  
600296
นายวิทยากร สายโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
600496
น.ส.กชกร บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
9  
600502
น.ส.ชินาภา จันทสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
600513
น.ส.ศศิวิมล ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
11  
600669
นายสุเมชา ศรีชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
12  
600702
น.ส.วิศรุตา แหทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
13  
600790
น.ส.วศินี คำเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
14  
600792
น.ส.วิสสุตา ล้อมวลีรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
15  
600983
นายณัฐพล ดุลคนิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
16  
600984
นายธนายุทธ บุญหงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
17  
601069
น.ส.กุลนิษฐ์ ศิริแข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
18  
601082
น.ส.กรกมล พุฒผา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
19  
601100
น.ส.สุวนัน จรัลทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
20  
601109
น.ส.วริษฐา อิงคนินันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
21  
601113
น.ส.ณัฐกาน กลั่นชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
22  
601116
น.ส.เบญญารัตน์ บุญคง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
601323
นายภัคพงษ์ วงศ์นิธิกร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
24  
601325
นายยศกร จักรรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
25  
601328
นายณพวีร์ สิโนทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
26  
601329
นายอนุชิต พรชัยกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
27  
601345
นายการัณยภาส ดาวสุขศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
28  
601346
น.ส.ปริญญาพร เฉิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
29  
601349
นายศุภวัฒน์ ทันสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
30  
601356
น.ส.ชาดายา ถนอมโภชน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
31  
601365
น.ส.มินตรา พัชรวงษา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
32  
601459
น.ส.สุรีวัลย์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
33  
601499
น.ส.ปาริชาติ แสนมนตรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
34  
601577
น.ส.นัชชา เรืองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
35  
601636
นายกฤษฎาคล ดลเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
36  
601694
นายประพล ปิ่นมิ่ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
37  
601708
นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
38  
601726
น.ส.ภีรดา ทองแดง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
39  
601749
น.ส.ไอลดา ระรื่นรมย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
40  
601771
นายยุวดล บุริจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
41  
601779
น.ส.กัญญาภัค สาทิพจันทร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
42  
601788
น.ส.ศิริพร แซ่ว่อง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
43  
601873
น.ส.มนัสวี โม๊ะสันทะ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
44  
601924
น.ส.อัยรดา พูนศิริ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
45  
601931
น.ส.ภัณฑิรา สุขโชคชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
46  
601965
นายปฏิภาณ เหลืองรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
47  
602022
น.ส.พรพิชชา ประวิชพราหมณ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
48  
602058
น.ส.ชิวาพร บุญสีทุม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
49  
602094
นายชนะชัย บุญมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
50  
602100
นายณพัช ภูธเรศธราดล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
51  
602118
นายนพนัย แสนเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
52  
602149
นายรฐนนท์ ม่วงงาม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
53  
602503
น.ส.ปุณิกา ลิชนะเธียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
54  
602548
นายทัชกรณ์ พัดเกิด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
55  
602549
น.ส.ธัญชนก วัชรวรรณี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
56  
602553
นายน้ำเพชร วงษ์กำภู
บริหารธุรกิจ / การจัดการ