เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BA4113 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592209
นายพงศธร ประจงสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
592811
น.ส.กัญจนพร เชิดฉาย
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
600252
น.ส.บุญธิชา เอี่ยมสอาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
4  
600280
น.ส.อิสรา อินทรโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
5  
600296
นายวิทยากร สายโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
6  
600463
น.ส.พิชชานันท์ พุทธสุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
600496
น.ส.กชกร บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
600498
น.ส.นิสา สุพรรณเทียน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
600502
น.ส.ชินาภา จันทสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
600513
น.ส.ศศิวิมล ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
11  
600669
นายสุเมชา ศรีชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
12  
600672
นายอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
13  
600702
น.ส.วิศรุตา แหทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
14  
600790
น.ส.วศินี คำเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
15  
600792
น.ส.วิสสุตา ล้อมวลีรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
16  
600799
น.ส.ภัทรพรรณ พุ่มโพธิ์ทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
600983
นายณัฐพล ดุลคนิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
18  
600984
นายธนายุทธ บุญหงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
19  
601100
น.ส.สุวนัน จรัลทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
20  
601109
น.ส.วริษฐา อิงคนินันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
21  
601113
น.ส.ณัฐกาน กลั่นชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
22  
601116
น.ส.เบญญารัตน์ บุญคง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
601221
น.ส.ณัฏฐธิดา ลิ้มสวนทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
601308
น.ส.วรินยุพา ชุนบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
601319
นายนครินทร์ มือชัยภูมิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
26  
601323
นายภัคพงษ์ วงศ์นิธิกร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
27  
601325
นายยศกร จักรรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
28  
601328
นายณพวีร์ สิโนทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
29  
601329
นายอนุชิต พรชัยกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
30  
601345
นายการัณยภาส ดาวสุขศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
31  
601346
น.ส.ปริญญาพร เฉิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
32  
601349
นายศุภวัฒน์ ทันสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
33  
601356
น.ส.ชาดายา ถนอมโภชน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
34  
601359
น.ส.ศิริวิมล เจียมพูนสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
35  
601365
น.ส.มินตรา พัชรวงษา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
36  
601379
นายสิทธิชัย ศุภกานต์พัฒนกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
37  
601459
น.ส.สุรีวัลย์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
38  
601499
น.ส.ปาริชาติ แสนมนตรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
39  
601508
น.ส.กัญญาพร แซ่ตั้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
40  
601577
น.ส.นัชชา เรืองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
41  
601708
นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
42  
601771
นายยุวดล บุริจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
43  
601788
น.ส.ศิริพร แซ่ว่อง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
44  
601965
นายปฏิภาณ เหลืองรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
45  
602029
น.ส.กรรณิกา เพชรทิพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
46  
602051
น.ส.สนธยา มนตรีโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
47  
602058
น.ส.ชิวาพร บุญสีทุม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
48  
602094
นายชนะชัย บุญมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
49  
602118
นายนพนัย แสนเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
50  
602150
น.ส.นงนุช ศรีเสาวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
51  
602156
นายกันต์พิมุกต์ พิชญพัฒนพงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
52  
602178
น.ส.กัญญ์กุลณัช ปัสโส
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
53  
602503
น.ส.ปุณิกา ลิชนะเธียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
54  
602536
น.ส.จินตนา อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
55  
602553
นายน้ำเพชร วงษ์กำภู
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
56  
610211
น.ส.เมธิกา สำเนานวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
57  
610213
น.ส.ปณาลี ปลื้มกมล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
58  
610240
น.ส.จิดาภา พลรัตนศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
59  
610297
น.ส.นิตยา แต้
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
60  
610313
น.ส.ธนัชพร พรรณสูตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
61  
610346
น.ส.เปรมมิกา สิ้นลับ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
62  
610348
น.ส.กานติมา คำมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
63  
610371
นายวีระพงษ์ พงษ์พีระ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
64  
610372
น.ส.ศิวิมล มีภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
65  
610388
น.ส.พรนภา บัวอุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
66  
610433
น.ส.นิศารัตน์ มายัง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
67  
610655
น.ส.พิมพ์พญา ขยันทำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
68  
610679
นายพัฏปพัชร์ ณัฏฐวาณิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
69  
610691
น.ส.ปิยภรณ์ แซ่ว่อง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
70  
610693
น.ส.พิมพ์ประพัทธ์ ทองมาก
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
71  
610809
น.ส.ณัฐกร สีเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
72  
610810
น.ส.ชุติมา แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
73  
610814
น.ส.อภิสรา สุขสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
74  
610837
น.ส.พิมพ์ผกา วันทองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
75  
611000
น.ส.กชกร แกล้วกล้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
76  
611008
นายภูวดล ขำสุทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
77  
611029
นายวัชรากร สีหา
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
78  
611030
นายคุณากร ปัจจัยคา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
79  
611192
น.ส.เมธาวี บุญอุย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
80  
611284
นายธารินทร์ คดีไพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
81  
611288
นายเทอดทูล กลิ่นชูชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
82  
611300
น.ส.ทิฆัมพร สัณฐิติบวร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
83  
611312
น.ส.สุวรรณี ศรีอวยพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
84  
611442
น.ส.ณัฐกมลรัตน์ อังอำนวยโชค
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
85  
611601
นายชานุพัฒน์ อุดพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
86  
611615
น.ส.พรรณราย นวลวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
87  
611618
น.ส.ปัญญารักษ์ อ่อนจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
88  
611619
น.ส.ณิฐชานันท์ เอี่ยมสำอางค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
89  
611657
นายฉัตรชัย ศรีเวช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
90  
620983
น.ส.เสาวลักษณ์ ทองนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)