เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BC4103 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610353
นายพัชรพล แก้วโบราณ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2  
610369
นายปฏิภาณ ทพลนุสิทธิ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3  
610579
นายรัชชานนท์ มณฑา
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4  
610588
นายธนะชัย สายกระสุน
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5  
610653
นายธีรศานต์ ชินอักษร
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6  
611003
นายนัสรินทร์ พลับแดง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7  
611025
นายกิตติธัช จันทร์เรียง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8  
611283
นายธนาภูมิ วิไลรัตน์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9  
611592
นายธนกร ธนมงคลสิริ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10  
611635
นายณัฐนนท์ ยิ้มเจริญ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  
611688
นายณัฐนันท์ ใจคำลือ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ