เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BC4353 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600417
นายณัฐสิทธิ์ กุตัน
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2  
600681
น.ส.ปาริชาติ พิมายนอก
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3  
600716
นายธนวิชญ์ พงษ์ดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4  
600988
นายจีรวัฒน์ ขำทรง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5  
601053
นายปองภพ สุขเกษม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6  
601574
น.ส.บุญรักษา สังข์วงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7  
601870
นายโอบบุญ สังข์ศรี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8  
602030
นายสัชฌุกร นวลละออง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9  
602054
น.ส.กิดาภรณ์ นนท์คำวงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10  
602107
น.ส.พิชญา ชาญณรงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  
602121
นายพันธ์เทพ วงอินทร์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12  
602159
นายพงศกร คนบุญ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ