เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BI1012 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620028
น.ส.พิมพ์นภา พรไพศาลตระกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
620040
น.ส.ปัณฑิตา เอกประยูร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
620041
น.ส.ศริญภรณ์ อุบลทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
620042
น.ส.เอวาริณ เกียรติธนานันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
620052
น.ส.กนกวรรณ เขียวเม่น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
620086
นายสุชาครีย์ คงคะสุวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
620087
นายวิวิศน์ชนาธิป พิชญาศุภชีพ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
620109
น.ส.เมธาวี อามิ ทาเคอิ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
620122
น.ส.กมลทิพย์ เผ่าอำนาจฤทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
620150
น.ส.กานต์ธิดา ฤทธิจอม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
620179
น.ส.ญาณิศา ตั้งจิตร์มั่นคง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
620184
น.ส.เพ็ญพิชชา พันธ์ใย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
620223
น.ส.ปิยฉัตร แอนโก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
620310
น.ส.กรกมล รู้คุณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
620322
นายกฤษฏิ์ สินพัฒนพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
620327
น.ส.ธมลวรรณ บุญสุข
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
620328
น.ส.ณภัทร กาญจนปรมาภา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
620338
นายธนธรณ์ เลาว้าง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
620351
น.ส.อนันตญา ศรีอุดมเดชสกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
620385
น.ส.วรมาตุ์ ไพศาลนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
620452
น.ส.วรรณิดา โสวัน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
620630
น.ส.พุทธธิดา อจละนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
620636
น.ส.ประกายแก้ว แสงฤทธิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
620693
น.ส.รสิตา งามขำ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
620701
น.ส.ษิญาภา นิยมศักดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
620762
น.ส.จารุพัฒน์ ภูสิทธิพันธุ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
620820
น.ส.ธัญชนก โกวานิชย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
620843
นายจิรายุส รวยรื่น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
620868
น.ส.วรรณกร ฤกษ์มงคล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
620897
น.ส.กัลยรักษ์ วินิจสุวรรณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
620924
น.ส.ตัฟวารี เดชพลรุ่งเรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
620954
น.ส.นิภาพร ช้างเขียว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
620989
น.ส.ปุณณภา ปิยะสรนาท
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
621034
น.ส.ศิริลักษณ์ สังข์อนันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
621037
น.ส.ชนม์นิภา เลาหนิมิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
621070
น.ส.พาณิภัค อมรเกียรติไพศาล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
37  
621147
น.ส.สลิลทิพย์ นันทบุตร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
38  
621181
น.ส.นัทธมน ศรีวิริยานนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
39  
621303
น.ส.รังสิยาภรณ์ ตระการรุ่งโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
40  
621369
น.ส.เบญจพร หาวงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
41  
621400
นายธนภัทร กอประเสริฐถาวร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
42  
630427
น.ส.ธนาพร จิระเสวีจินดา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
43  
631363
น.ส.รัล ศฤงคารินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน