เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BI1071 กลุ่ม 15
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630745
น.ส.ลลิตา ตักเตือน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
630756
น.ส.ภูษณิศา เลิศพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
630765
น.ส.ณัฏฐ์สิชล โล่ห์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
630768
นายกิตติพันธ์ หิรัญธนวิวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
630769
น.ส.ปิยมาภรณ์ แผนคู้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
630770
น.ส.อสมาภรณ์ ณ บางช้าง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
630787
น.ส.ธนาภร จาตุรนต์วาณิชย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
630789
น.ส.พรนภา พลเสนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630796
น.ส.จุฑารัตน์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630806
น.ส.บุษบาวรรณ พิมพาทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630808
น.ส.พิชญาพร ดีไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630814
น.ส.นันทิชา ชะวาลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
630834
น.ส.สุพัฒตรา มาหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
630844
น.ส.ศิรดา ศรีจันทร์ทับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
630854
น.ส.ทิพยรัตน์ อยู่แท้กูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
630858
น.ส.ชรินรัตน์ คำใหล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
630863
นายรชต มัคคภาวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
630864
น.ส.รุ่งนิภา กังใช่ง้วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
630873
น.ส.ณัฐกานต์ สุดแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
630875
น.ส.สุกัญญา พึ่งจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
630895
น.ส.จุฑามาศ เผื่อนด้วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
630907
น.ส.ธาวิณี แพนสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
630909
น.ส.ตรีธานทิพย์ ติ๊บเต็ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
630911
นายภูวมินทร์ ธรรมใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
630912
น.ส.ชญานี เวียงชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
630915
น.ส.ภัททิยา ทับทิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
630917
น.ส.ภัทรฑาทิพย์ เกษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
630918
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวชูก้าน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
630920
น.ส.รัชดาพร สันติวรากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
630921
น.ส.กริชธิญา กุมภาพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
630924
น.ส.อภิชญา เผือกมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
630929
น.ส.สโรชา ศรีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
630931
น.ส.มุกตะวัน ลัยวลักษณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
630933
น.ส.ปรีชญา ธัญญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
630938
น.ส.ปิยะมาศ สันติภพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
630939
น.สหทัยชนก ธีระวาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
630940
นายธีรภัทร สุระถา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
630945
น.ส.กมลเนตร ภานุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
630947
น.ส.วรรณรพี ปิติศานต์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
630949
นายณัฐวุฒิ กุลขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
630952
นายวงศพัทธ์ อิทธิมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
630957
น.ส.อรอนงค์ เจนสง่า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
630958
นายธราดล โพธิ์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
630963
น.ส.ทิชัญญา เอกคสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
630964
น.ส.อนุธิดา นาจันทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
630971
น.ส.ญานิกา บริสุทธิพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
630972
นายทีปกร วิวัฒน์วิทยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
630974
น.ส.ฐิตาภรณ์ ทิศเกลี้ยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
630980
น.ส.บัณฑิตา กะทิศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
630994
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวผัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
630995
น.ส.ธนภรณ์ งามพร้อม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
630998
นายฐิติวุฒิ สมดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
631038
น.ส.สุพัตรา วะเศษสร้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
631039
น.ส.มณีภัช วรรณศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
631040
น.ส.นันท์นภัส อ่ำน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
631053
น.ส.ศิริวิภา ธิติทรัพย์ยืนยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
631055
น.ส.ศศินา กำมันตะคุณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
631057
น.ส.ณิชกมล วิจิตรโสภณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์