เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA1033 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571304
น.ส.สาธิตา ยติวัฒน์วรเมธ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
620668
นายไทยคม สุขตลอดชีพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
630087
นายเกียรติศักดิ์ ผดุงศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
630211
นายจิตรกร บรรดาศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
630237
น.ส.เสาวนีย์ พันธุ์วิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
630250
น.ส.ศุภิสรา ชาติศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
630251
น.ส.ชนาภรณ์ สายมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
630447
นายสหภาพ แสงเงิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
630448
นายวิศณุกริช เสือคง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
630452
น.ส.เมทินี สายนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
630469
น.ส.มธุรดาภรณ์ อาจวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
630523
น.ส.รุจิรัตน์ ศรีสงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
630575
นายวีรยุทธ์ นาเมืองรักษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
630645
น.ส.ณิชากร จันทร์เขียว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
630693
น.ส.รุจิณัทญ์ ฉิมกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
630732
น.ส.นวพรรณ พ่วงแพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
630800
นายณธรรม์ เชาวะวนิชย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
630868
น.ส.ภาสิรี เจริญทรัพทยานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
630881
น.ส.พรชนก ตั้งมโนสุจริต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
630900
นายจิรายุทธ เลิศวิไล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
630934
นายเมธัส อุ่นจิตต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
631051
นายภัทรวรรธน์ วนิดา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
631065
นายจีรพันธ์ รุณจำรัส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
631105
น.ส.บุตรสดี ปลื้มศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
631112
น.ส.มานิชยา หวานฉ่ำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
631123
นายพีรพล ธรรมศักดิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
631127
น.ส.ปุญญิศา เตียวต่อสกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
631179
นายณัฐชัย วิระมิตรชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
631181
นายอิสรพงศ์ ส่องแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
631189
น.ส.บัวชมพู เข่งเฮง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
631210
น.ส.ธรรมพร ทองพุ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
32  
631219
น.ส.ชลลดา บำเพ็ญเชาว์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
631232
นายปกป้อง พิทยาพงศ์พร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
631300
นายปฎิภาณ จันทรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
631304
นายณรายุ ผลสุขขา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์