เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA2183 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592847
น.ส.ฐานิตา วาโย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
601504
น.ส.รัชมณ มณีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
620054
น.ส.ไปรยา ชัยสิทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
620185
นายพงศธร มยุรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
620227
นายธนวัฒน์ เขียวขจี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
620302
นายปารเมษฐ์ กาญจนะเกียรติ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
620307
นายณัฐวุฒิ จอกทองคำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
620355
นายณฤาฤทธิ์ ราชแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
620393
น.ส.ลลิตา พุทธรักษา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
620432
นายบูชา แซ่เง่า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
620615
นายชลกร ช่องฉิมพลี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
620668
นายไทยคม สุขตลอดชีพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
620705
นายศิริศักดิ์ เสน่หา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
620735
น.ส.อภิญญา เพ็ชรงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
620744
นายกฤตภัค ทองเหลืองสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
620745
นายพงศกร สร้อยนาค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
620764
นายวิริยะพันธ์ วงศ์อินทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
620801
น.ส.ภิญญาพัชร์ วัฒนปริยาพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
620862
น.ส.กุลธิดา ทองกลิ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
620947
นายพรพุทธ ทิพย์อนันต์เจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
620995
นายจิรายุ โคมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
621152
นายภคพงษ์ สุรกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
621161
นายธนพิพัตน์ สุกมีทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
621192
นายหาญณรงค์ คูณสินศรัณย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
621200
นายคมกฤษณ์ สอนลือ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
621201
น.ส.ภูริศรา เจิดนภา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
621212
นายเมธา แซ่ย่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
621249
น.ส.นฤตยา หนูไชยันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
621304
นายวศิน ธำรงพุฒิกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
621423
น.ส.นลินทิพย์ ยมรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
621427
นายฑีฆายุ สิงหาทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
32  
621445
น.ส.ศิริญาภรณ์ โชคบัณฑิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
621457
น.ส.สุทธิกานต์ อรุณทัต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
621459
น.ส.บุรภา มณีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
621462
นายพันธกานต์ บุญประกอบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
621468
นายดิษฐฎี ทุมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
621469
นายสหัสวรรษ พุทธิสัตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
621501
น.ส.ธัญชนก ศรีสมบัติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
621847
น.ส.กุลสตรี กลางบุรัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
621857
น.ส.สิริกันยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์