เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA2203 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650319
น.ส.ชนัฐดา นิลทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
650327
น.ส.ดิสนีย์ ภูวรัฐทวีพงษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
650338
นายธรรมรัชฐ์ สารใจวงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
650469
น.ส.สุพัฒตรา บุญแสง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
650538
น.ส.สุภารัตน์ สุริวรรณ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
650559
น.ส.ณัฏฐณิชา กาญจนวงศา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
650685
น.ส.อรษา เนื่องโพธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
650689
นายนนทวัฒน์ เลิศชัยโสภี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
650694
น.ส.อัญชิสา แซ่เอี้ยม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
650697
นายศรชัย วิลัยสูงเนิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
650714
นายเตชิต ลลิตสาธิต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
650741
นายสุทิวัส เอี่ยมมีศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
650746
นายภูธเนศ ป้องขันธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
650770
นายสิทธิกร ช่างประดิษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
650771
นายชลธร มิสรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
650900
นายธนพล กุมารทิพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
650915
นายรัฐกฤษณ์ จงจิตร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
650929
นายพนัชกร สายสมบัติ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
650992
น.ส.ศรินทิพย์ ล้อมชัยสงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
651031
นายยศภัทร บัวสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
651285
น.ส.ชลลดา อัศวพิศิษฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
651305
น.ส.พลอยจินดาภรณ์ วรรณทวี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
651344
น.ส.สุทัตตา ไชยฤทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
651370
น.ส.ภัทรมล เพ็งพันธ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
651568
น.ส.รัศมิ์ลภัส เสร็จประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
651661
นายศรัณย์ หาสุนหะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
651707
น.ส.ธัชชา สุขเกษม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
651719
นายรัฐธรรมนูญ โกสีย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
651787
น.ส.คุณัญญา สิงห์นารายณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
651811
นายอติกันต์ มีพงษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
651826
น.ส.ภัทรวรรณ เมืองชื่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
32  
651831
นายอภิชาติ สิงห์มอ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
651858
นายอัษฎายุธ ไชยสระแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
651876
นายธนะรัตน์ อภิวันท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
651947
น.ส.สกุลพรรณ ชิมรัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
651962
น.ส.ภัสรินทร์ น้อยอุดม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์