เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA3103 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600774
น.ส.หทัยชนก ชินโสภณทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
610614
น.ส.ธนัชพร มาลัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
610639
นายพิสิฐ สำราญอินทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
610885
นายทวีทรัพย์ เตชเจริญมั่นคง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
611036
น.ส.ชนากานต์ มากลั่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
611183
น.ส.ชริสรา สุวรรณศิลป์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
611260
น.ส.อิศริยา เชื้อสระพัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
611265
น.ส.มณีรัตน์ ตีระวัฒนานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
611287
นายนพนันท์ กิจกวินโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
611475
น.ส.รักษณาลี เอื้อโชคทวีวัฒน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
611546
นายชานนท์ ทองอารีย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
611560
น.ส.ณัชชา โกศานต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
611949
นายปุณณพจน์ สิทธิวงศ์วรกูล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
612012
น.ส.มาริษา ปล้องทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์