เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA3343 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591583
นายวิชญ์พล วัชรวงษ์ไพบูลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
601157
นายพิพัฒน์ สิริสุเมธากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
602126
นายสพัชญ์นนทน์ ทองสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
602173
น.ส.วาสิตา สิงวิเศษ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
610615
น.ส.วรินทร แซ่เอี้ยว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
610821
นายกันตพงศ์ หวังนิมิตดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
610854
น.ส.สุภาภรณ์ จินเจา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
610989
น.ส.อลิตา เฮฟเฟลส์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
610996
นายยุคลธร แพทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
611016
นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
611043
น.ส.เขมณัฏฐ์ ธนเดชเลิศพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
611047
น.ส.ณิชารีย์ วิทุรานิช
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
611048
นายทัตพงศ์ จรัสวิชากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
611052
น.ส.วรรณรดา ทองปาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
611125
นายสุรดิษ ลออสิทธิภิรมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
611231
น.ส.ณัฏฐ์นิชา เกษแก้ว
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
611242
นายธนพัฒ สมศรี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
611246
น.ส.อัมพุกานต์ วัฒนขจรชัยกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
611271
นายเศรษฐวัฒน์ โพนเมืองหล้า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
611275
นายอภิสิทธิ์ ด้วงจุมพล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
611277
นายขวัญดี สวนยุทธนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
611323
นายวสุ กลั่นสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
611665
นายศราวุธ รุ่งฉวี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
612019
นายวิจักขณ์ ปริตโตทก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
621822
น.ส.ณัฐณิชา คลังทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์