เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA3373 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591583
นายวิชญ์พล วัชรวงษ์ไพบูลย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
610821
นายกันตพงศ์ หวังนิมิตดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
610854
น.ส.สุภาภรณ์ จินเจา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
610996
นายยุคลธร แพทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
611016
นายนัฐวุฒิ ฉ่ำโสฬส
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
611048
นายทัตพงศ์ จรัสวิชากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
611052
น.ส.วรรณรดา ทองปาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
611125
นายสุรดิษ ลออสิทธิภิรมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
611246
น.ส.อัมพุกานต์ วัฒนขจรชัยกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
611277
นายขวัญดี สวนยุทธนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
611323
นายวสุ กลั่นสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
611928
นายทศพล เยาวรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
612019
นายวิจักขณ์ ปริตโตทก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์