เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA3503 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
640036
น.ส.จุฑากาญจน์ มงคลธง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
640073
น.ส.อัจฉราภรณ์ วันประสพสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
640457
น.ส.จารุพร แก้วกล้า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
640507
น.ส.พิชญา คงแป้น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
640512
นายณัฐพล อังศุสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
640559
น.ส.วิภาวี เถื่อนอาราม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
640563
น.ส.ปัณฑารัตน์ แก้วสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
640573
น.ส.ปภัสรา หมั่นเสมอ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
640677
น.ส.นันท์นภัส แสงวรรณ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์