เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA4033 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600775
นายวโรดม ลิ้มกิตติวัฒนากุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
600838
นายนรภัทร เตรียมหทัยรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
601104
น.ส.พชรพร ทรงศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
601145
น.ส.ชณารัย วงษ์มณีเทศ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
601437
น.ส.วิไลภรณ์ บุตรทะลี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
601673
น.ส.เพียงฟ้า ไชยสงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์