เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA4033 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592757
นายศีลธรรม บรรจงเพียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
600715
น.ส.ศิริวรรณ ชิณเพ็ง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
600748
นายอลินดา แซะจอหอ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
601105
นายอธิราช เย็นละออง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
601336
นายณัฐวัฒน์ คหัฏฐา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
601407
นายอนุชิต สินชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
601458
นายสุริยา มีลา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
601970
นายภูวเนตร ศรีสว่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
602530
น.ส.อารณัฐ ธวัชราภรณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์