เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA4033 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592847
น.ส.ฐานิตา วาโย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
601046
นายนาวิน ปฏิขานัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
601067
น.ส.ผกา หอมเนียม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
601101
นายวรินทร กรึงไกร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
601405
นายพงศ์ณภัทร เเพทย์สมาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
601518
นายอานุภาพ ลิมปิสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
601651
น.ส.ษนันท์ญิศา เอโกบล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
602101
นายพิทักษ์นนท์ แสงแท้
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
602168
น.ส.อารียา เพ่งพินิจธรรม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
602172
นายรพีพงศ์ ถวัลย์ภูวนาถ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
602483
น.ส.ภิญญลักษณ์ ปรีชาอนันตวงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
602494
น.ส.อชิรญาณ์ ประสมสิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
602518
น.ส.ศตพร ธนะกมลประดิษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
602531
น.ส.ธัญวัลย์ ทวีศาสตร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
602532
น.ส.อริสรา เทียนเล็ก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์