เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CA4033 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600357
นายปุณยวีร์ ทัศนศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
600787
นายณัฐดนัย โฉมประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
600807
น.ส.ดวงนภา เสถียรชัชวาล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
600926
นายจิระชาติ อ่ำช้าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
600976
นายพัทธพล จรัสถนอมพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
601157
นายพิพัฒน์ สิริสุเมธากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
601159
นายอิทธิพล พลังธนาสิทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
601335
นายจิรวัฒน์ ดีหล้า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
601350
น.ส.ณัฐณิชา ทองคำพันธุ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
601402
นายสมเจต เจริญศรีทวีชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
601443
น.ส.นันท์นิชา หิรัญศักดิ์ชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
601549
นายภัทรพล พูลผล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
601754
นายศรัณย์ กลายชัยภูมิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
602493
น.ส.ปภัสรา แก้วมะโน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์