เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CB3093 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610899
น.ส.ชุติมา ร้อยพวง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
2  
611990
นายชำนาญ โสรัจจะกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
620111
นายกฤษฎา โรจน์บัณฑิต
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
4  
620391
นายธรรศ โพธิ์ทอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
5  
620407
น.ส.อภิญญา ไตรพรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
6  
620449
นายพีรพัฒน์ สายกระสุน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
7  
620707
น.ส.กมลลักษณ์ วัฒนะเวชศักดิ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
8  
620833
น.ส.ทัชริญา ประชาณุกูล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
9  
620859
นายภูริทัศน์ หุ้ยน้ำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
621488
นายรวิชญ์พันธ์ ขจรวิริยกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
621855
นายนครินทร์ อินสอน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
12  
621856
นายสหรัฐ ศิลารักษ์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน