เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CH1332 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630002
น.ส.อารียา เปลี่ยนอำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
630003
น.ส.อลิสา คุ้มชนม์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
630009
นายภัทษกร มหายนต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
630020
นายอินทร บุญมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
630021
น.ส.ณัฐภัทร บริพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
630025
น.ส.ศิริลักษณ์ สถิตย์กุลรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
630027
น.ส.ปิยวรรณ มาตบัณดิษฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
630030
น.ส.ศศิกานต์ สุคม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630037
นายภีรภัทร จิตไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630042
น.ส.ศศินา ธรรมณรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630043
น.ส.กนกรัชต์ แซ่โค้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630050
นายชนะเมือง เมืองนก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
630052
นายภูมินทร์ นกดำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
630065
นายพัชรพล ทนันชนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
630069
นายนครินทร์ ปุ่นอุดม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
630078
น.ส.เบญญาภา วงษ์ชัยสมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
630095
น.ส.ชนัญชิดา เนียนทะศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
630135
น.ส.นาฏรพี โพธิ์ขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
630142
นายธัชทฤต ฉิ้มฉาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
630191
น.ส.ศรินพร สังขวิศิษฎ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
630193
น.ส.ธัญวรัตม์ มาลีหวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
630197
น.ส.ขวัญจิรา นาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
630198
น.ส.พรพิตรา ลาชโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
630216
นายกฤษฏิ์ปกรณ์ เหรียญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
630252
น.ส.อภิญญา เฮ้ากอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
630260
น.ส.อุรัสยา เตืองพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
630263
น.ส.กัลยรัตน์ ศักดิ์ไพศาล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
28  
630286
น.ส.ธนภรณ์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
630289
น.ส.นภัสสร สุวรรณเทวะคุปต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
30  
630290
น.ส.ปัฐฑิตา บับพาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
630293
นายพงศธร บุญจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
32  
630360
น.ส.มณฑกาญจน์ แก้วคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
630363
น.ส.หทัยชนก ช้างน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
630379
MS.HOR NUTHA
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
630381
น.ส.อามานี นิ่มเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
36  
630385
น.ส.เพชรลดา สวนแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
630402
น.ส.อารี อ่ำบำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
630407
น.ส.สุกัญญา อุ่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
630408
น.ส.มลฤดี แสวงผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
630458
น.ส.พิมพ์ลภัส โพธิ์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
630460
น.ส.สุพิชฌาย์ โพธิอุโมงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
42  
630473
น.ส.มานิชยา พิทักษ์วงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
43  
630474
น.ส.ดวงจันทร์ ถาวรชีพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
630484
น.ส.จันทิมา ทุมแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
630501
นายกมลภพ ค่าเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
630510
น.ส.ณัฐชยา วิจิตรสมบัติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
630515
น.ส.ภัทรดา คำวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
630520
น.ส.วรวลัญซ์ ลี้ชินภัทร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
49  
630524
น.ส.ขวัญจิรา ขันตีจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
630570
น.ส.ชนิกานต์ ศรีนวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
630576
นางสาวจีรดี นิลสนธิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
630581
นายภูริณัฐ รัตนรังษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
630584
น.ส.ธันย์ชนก แซ่จาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
630592
น.ส.ณัฐพร จิรศักดิ์สงวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
630595
น.ส.กชกร นวลแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
630598
น.ส.กชกร หมื่นชะนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
630611
น.ส.ภาวิณี ภู่พันธุ์ทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
630614
น.ส.ปิยะพร ไชยภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
630627
น.ส.นิภาพร ประจบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
60  
630660
น.ส.ประวิชญา แดงอุไร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
630668
น.ส.ศิรินท์ อาจวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
62  
630674
น.ส.แจ่มจันทร์ อุปชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
630678
น.ส.ศิริวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
630681
น.ส.ศศินา วังคีรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
630686
นายพีรวิชญ์ ผู้มีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
66  
630688
น.ส.ซาวียะห์ แวยูโซะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
67  
630692
น.ส.ธนาพร ก๋าคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
68  
630709
น.ส.เมธาวี สุขยานุดิษฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
69  
630738
น.ส.กมลชนก ทวีวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
70  
630739
น.ส.ปภาวรินท์ โรงวิชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
71  
630745
น.ส.ลลิตา ตักเตือน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
72  
630756
น.ส.ภูษณิศา เลิศพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
73  
630764
น.ส.ช่อผกา สันต๊ะวงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
74  
630765
น.ส.ณัฏฐ์สิชล โล่ห์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
75  
630768
นายกิตติพันธ์ หิรัญธนวิวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
76  
630769
น.ส.ปิยมาภรณ์ แผนคู้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
77  
630770
น.ส.อสมาภรณ์ ณ บางช้าง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
78  
630782
นายปัณวัชร์ วรรณศรีเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
79  
630787
น.ส.ธนาภร จาตุรนต์วาณิชย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
80  
630789
น.ส.พรนภา พลเสนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
81  
630796
น.ส.จุฑารัตน์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
82  
630806
น.ส.บุษบาวรรณ พิมพาทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
83  
630808
น.ส.พิชญาพร ดีไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
84  
630811
น.ส.สุจิตรา คำนึง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
85  
630814
น.ส.นันทิชา ชะวาลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
86  
630834
น.ส.สุพัฒตรา มาหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
87  
630844
น.ส.ศิรดา ศรีจันทร์ทับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
88  
630854
น.ส.ทิพยรัตน์ อยู่แท้กูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
89  
630858
น.ส.ชรินรัตน์ คำใหล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
90  
630863
นายรชต มัคคภาวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
91  
630864
น.ส.รุ่งนิภา กังใช่ง้วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
92  
630867
น.ส.ธิดาทิพย์ วิจิตรธารา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
93  
630873
น.ส.ณัฐกานต์ สุดแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
94  
630875
น.ส.สุกัญญา พึ่งจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
95  
630895
น.ส.จุฑามาศ เผื่อนด้วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
96  
630907
น.ส.ธาวิณี แพนสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
97  
630909
น.ส.ตรีธานทิพย์ ติ๊บเต็ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
98  
630911
นายภูวมินทร์ ธรรมใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
99  
630912
น.ส.ชญานี เวียงชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
100  
630915
น.ส.ภัททิยา ทับทิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
101  
630917
น.ส.ภัทรฑาทิพย์ เกษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
102  
630918
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวชูก้าน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
103  
630920
น.ส.รัชดาพร สันติวรากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
104  
630921
น.ส.กริชธิญา กุมภาพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
105  
630924
น.ส.อภิชญา เผือกมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
106  
630929
น.ส.สโรชา ศรีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
107  
630931
น.ส.มุกตะวัน ลัยวลักษณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
108  
630933
น.ส.ปรีชญา ธัญญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
109  
630938
น.ส.ปิยะมาศ สันติภพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
110  
630939
น.สหทัยชนก ธีระวาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
111  
630940
นายธีรภัทร สุระถา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
112  
630945
น.ส.กมลเนตร ภานุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
113  
630947
น.ส.วรรณรพี ปิติศานต์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
114  
630949
นายณัฐวุฒิ กุลขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
115  
630952
นายวงศพัทธ์ อิทธิมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
116  
630957
น.ส.อรอนงค์ เจนสง่า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
117  
630958
นายธราดล โพธิ์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
118  
630963
น.ส.ทิชัญญา เอกคสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
119  
630964
น.ส.อนุธิดา นาจันทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
120  
630971
น.ส.ญานิกา บริสุทธิพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
121  
630972
นายทีปกร วิวัฒน์วิทยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
122  
630974
น.ส.ฐิตาภรณ์ ทิศเกลี้ยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
123  
630980
น.ส.บัณฑิตา กะทิศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
124  
630994
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวผัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
125  
630995
น.ส.ธนภรณ์ งามพร้อม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
126  
630998
นายฐิติวุฒิ สมดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
127  
631038
น.ส.สุพัตรา วะเศษสร้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
128  
631039
น.ส.มณีภัช วรรณศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
129  
631040
น.ส.นันท์นภัส อ่ำน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
130  
631053
น.ส.ศิริวิภา ธิติทรัพย์ยืนยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
131  
631055
น.ส.ศศินา กำมันตะคุณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
132  
631057
น.ส.ณิชกมล วิจิตรโสภณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
133  
631063
น.ส.ธนมล ซึ้งโกวิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
134  
631064
น.ส.กมลชนก ตวงวิไล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
135  
631079
น.ส.นิธยานันท์ ปันส่วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
136  
631085
นายเจษฎา ศิริชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
137  
631091
น.ส.สุภาวดี บรรณบดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
138  
631099
น.ส.อรอนงค์ เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
139  
631102
น.ส.สุพรรณษา กองสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
140  
631115
น.ส.ปพิชญา คณะรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
141  
631126
น.ส.ฉันทพิชญา มะโยธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
142  
631140
น.ส.ชมพู ทิมินกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
143  
631152
น.ส.ภาวดี กันชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
144  
631171
น.ส.วรัญชนา คุณารูป
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
145  
631187
นายวสันต์ ทับทิมหิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
146  
631198
น.ส.ภัทรลดา นารอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
147  
631203
นายวิทยา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
148  
631216
น.ส.วิภารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
149  
631239
นายจิรายุส เพิ่มสิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
150  
631242
น.ส.ฐิติยา บัวสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
151  
631247
น.ส.อารยา ดีธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
152  
631248
น.ส.อัญชิสา เพียรกสิกรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
153  
631253
นายกัณฑ์ นาคาพล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
154  
631255
น.ส.กมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฏี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
155  
631263
น.ส.ศิรินภารัตน์ มาตย์นอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
156  
631266
น.ส.รุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
157  
631271
น.ส.พัณร์พิสา ธูปโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
158  
631272
น.ส.เปมิกา โทสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
159  
631274
น.ส.พลอยไพลิณ ชาติสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
160  
631275
น.ส.อนุชชิตา บุญครอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
161  
631277
น.ส.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
162  
631278
น.ส.โสรยา พรหมมานุวัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
163  
631280
น.ส.กนกพร ก้องเวหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
164  
631283
น.ส.อินทรัตน์ รัชดานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
165  
631289
น.ส.ดารินา เหมมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
166  
631294
น.ส.สุนิชา ตาปั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
167  
631305
น.ส.วาสนา ไชยโนน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์