เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CH1351 กลุ่ม 11
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630026
น.ส.ณฐพร ศิริพงษ์ธนะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
2  
630031
น.ส.พิชามญชุ์ ชื่นชม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
3  
630054
นายศุภากร ธนัสถากุล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
4  
630072
น.ส.กวินธิดา กันติวงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
5  
630077
น.ส.เมธาวรินทร์ มงคลทิพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
6  
630081
นายภัฏ ไตรพรพัฒนา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
7  
630097
นายกุญช์ฐาน์ เกรียงศักดิ์พงศ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
8  
630098
น.ส.เอกรัตนา ธรรมพาเลิศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
9  
630100
น.ส.บัวชมพู เก็บรักษา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
10  
630128
น.ส.กุลจิรา งาเจือ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
11  
630172
น.ส.วศินันท์ ศิริเวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
12  
630178
นายชัชวาลย์ ปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
13  
630189
น.ส.มัรจาน จะปะกิยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
14  
630265
น.ส.บุญยุพิณ พะโยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
15  
630332
น.ส.สิรินดา อินนะระ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
16  
630350
น.ส.สราวัลย์ ใบยา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
17  
630371
น.ส.ศิวพร พันธุ์วา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
18  
630494
น.ส.ศศิกานต์ นราไชย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
19  
630499
น.ส.สุชาวดี ชีเจ็ดริ้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
20  
630506
น.ส.ปภัฎชมณ ตันตระกูล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
21  
630512
น.ส.ธันวรัชม์ บุญมี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
22  
630556
น.ส.วรรณกานต์ กองสถิตย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
23  
630616
นายชุษณธร เลาหรัตนวิเศษ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
24  
630646
นายปัณณธร ใบไพศาล
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
25  
630654
นายสุรเกียรติ พาณิชย์อาชา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
26  
630656
น.ส.พรสวรรค์ ฉิมพลี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
27  
630712
น.ส.ณัฏฐธิดา รัตนพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
28  
630734
น.ส.ณภัสนันท์ ชัยธนันต์สุวรา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
29  
630741
น.ส.จีรนันท์ ทับถม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
30  
630746
น.ส.จิดาภา ชำปฎิ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
31  
630753
นายสิรวิชญ์ ด้วงนาง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
32  
630755
น.ส.สราลี บุญเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
33  
630757
นายธนกฤต จันทร์ขำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
34  
630758
น.ส.วรพรรณ โฉมงาม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
35  
630773
น.ส.พัณณิตา เกริกเกียรติแก้ว
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
36  
630781
น.ส.ธัญพร วงษ์เจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
37  
630793
น.ส.ภัครมัย แสงอ่อน
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
38  
630835
นายหรรษทร สังคเลิศ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
39  
630839
น.ส.ทัดพิชา ปลื้มปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
40  
630845
น.ส.วนานันท์ ปกครอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
41  
630859
นายรณัชย์ สุวรรณสัมพันธ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
42  
630880
น.ส.มนัสนันท์ จงไกรจักร์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
43  
630891
น.ส.ดวงทอง เย็นอารมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
44  
630922
น.ส.กัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
45  
630941
น.ส.ศิริพร ครึบกะโทก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
46  
630950
น.ส.พิศตะวัน พุทธา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
47  
630956
น.ส.สุพิชชา เอี่ยมสอาด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
48  
630965
น.ส.ไอรญา เย็นวนิช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
49  
630973
นายพีรพล ฉัตรจินตนาพร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
50  
631032
น.ส.สายนำ้ ช่างสุพรรณ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
51  
631047
น.ส.วรรณรดา จิระเดชะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
52  
631054
น.ส.อรวี วัฒนสันติพงษ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
53  
631059
น.ส.พรนิชา บุญทรัพย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
54  
631062
น.ส.จิรัชญา บุญปัญญา
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
55  
631069
น.ส.จันจิรา จันทร์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
56  
631071
น.ส.ชมพูนุท มาอุ่น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
57  
631080
น.ส.วริศรา จันทร์ศรีเกษร
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
58  
631087
น.ส.ญาณิศา โพธิ์ศรี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
59  
631100
นายตะวัน เทาศรีดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
60  
631109
น.ส.ณัชชา นิตยกิตติ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
61  
631118
นายปิ่นปาณัสม์ ชนะหาญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
62  
631125
น.ส.อรัญญา พรหมหลำ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
63  
631142
น.ส.อิห์ซาน แนหะ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
64  
631150
น.ส.จุฬารัตน์ ประจบดี
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
65  
631153
น.ส.อาอีซ๊ะฮ์ มูฮัมหมัดซอและ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
66  
631154
น.ส.สุภัทชา ลงทอง
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
67  
631176
นายนนทพันธ์ คงศรีวรกุลชัย
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
68  
631207
น.ส.บุพกร ขวัญศิริ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
69  
631224
น.ส.ชุติมา คิดเห็น
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
70  
631236
นายณัฐดนัย มัคคะรมย์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
71  
631238
น.ส.สุพรรณภา แสงสุขเอี่ยม
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
72  
631260
น.ส.สุนิสา ชอบเจริญ
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
73  
631267
น.ส.วรรณวลัย ศาสตร์เวช
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
74  
631276
น.ส.หทัยชนก อังคณานุวัฒน์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
75  
631285
นายเสริมพงษ์ อภิโชติพันธุ์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
76  
631302
น.ส.สุดารัตน์ นาคทับที
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
77  
631308
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ยังหมัด
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
78  
631317
น.ส.เกวลิน คำพระทิก
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
79  
631323
นายฐานวีร์ จิรศิริฐานนท์
กายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด