เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CH2263 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
641642
น.ส.สุพิชชา ทองสิทธิ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
2  
641988
น.ส.ชลลดา อากาศชัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
3  
641989
นายธนพนธ์ ชุมวรฐายี
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
4  
641990
น.ส.หฤทัย โชติพ่วง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
5  
641991
น.ส.ณัฐมน อัศวชัยพงษ์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
6  
641992
น.ส.เสาวลักษณ์ ทวีพงศ์โชติการ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
7  
641996
น.ส.ธมลวรรณ ขันติ์ถม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
8  
642057
นายธนากร ตันติวรนุกูล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์