เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CM1043 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630048
MS.NANG KHAM HTWE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
630254
น.ส.วณิชชา อุดมอารีวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
630571
น.ส.ภัสร์ชนกพร กรัณย์พิภัช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
640005
น.ส.นิจจารีย์ โลเกศกระวี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
640032
น.ส.ปพัสสรญ์ ธนันชัยวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
640088
น.ส.นิสา เจียมกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
640151
น.ส.กุลศิริ์ ทัศมากร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
640259
น.ส.อนิญชนา ศิริวิมลวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
640413
น.ส.ชินนษา ว่องกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
640420
น.ส.ปุญชรัสมิ์ รัตนะสิทธิภาคย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
640807
น.ส.เเพรพลอย ตั้งชรากุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
640894
น.ส.ธนารีย์ สุปราณี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
641056
น.ส.ณัฎฐิกา สิทธิเดชธนศักดิ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
641353
น.ส.มินทร์ลดา อภิรัตน์วรโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
641508
น.ส.รัตนาวลี สีทา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
641528
น.ส.ญาดา วรรณา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
650094
นายธนบดี บัวริ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
650482
น.ส.ปาริฉัตร อมรประภาศิริ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน