เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CM2014 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592279
น.ส.ธัญญา อุดมทรัพย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
600161
น.ส.แพรวา เลิศกิตติอมรกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600278
น.ส.ปนัสยา หมั่นมา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
600288
น.ส.ฐิตาภรณ์ คล่องกิจโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
600630
น.ส.กวินทรา แซ่ตั้ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
600849
นายอัษฎายุธ จริงจิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
601285
น.ส.วรพรรณ ขวัญบุญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
601450
นายศุภกานต์ ศุภชัยภิญโญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
610034
นายภัทรพล แซ่ลี้
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
610503
น.ส.วลัญชพร จันทร์เรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
610546
น.ส.ธนาภรณ์ สาครเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน