เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CM2023 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
582277
น.ส.หทัยรัตน์ ศรีแสงจันทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
600166
นายดิษฐวัฒน์ ภวชัยยันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
600174
น.ส.ปาริฉัตร ชินวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
600404
น.ส.เบญจวรรณ วิเศษสิงห์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
600405
น.ส.ชัญญานุช รุ่งโรจน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
600540
น.ส.วรกานต์ พรหมพิริยะกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
600864
น.ส.ธรธรรม คำมา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
600915
น.ส.มานิตา แก้วปัญญา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
601289
น.ส.ศศิธร แก้วเรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
601609
นายณัฐชนน เชิดชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
601704
น.ส.ปัณฑานิษฐ์เดช ภูผาคุณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
601840
น.ส.ศิริวรรณ ศรีวิเศษ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
601846
น.ส.ศศิณา ครอบบัวบาน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
601913
น.ส.ธนารีย์ พรมโสภา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน