เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CM2122 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610034
นายภัทรพล แซ่ลี้
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
620087
นายวิวิศน์ชนาธิป จิรภาสธัญปทิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
620223
น.ส.ปิยฉัตร แอนโก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
620630
น.ส.พุทธธิดา อจละนันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
621181
น.ส.นัทธมน ศรีวิริยานนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
630004
น.ส.ปวีณา จันทนารักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
630006
น.ส.พิชชาพร วิเรนทร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
630032
น.ส.พัทธ์ธีรา จารุเจริญชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
630033
น.ส.พุทธพร แป้งอ่อน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
630034
นายอุฬาร ลลิตอนันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
630038
น.ส.วาสนา เงินบำรุง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
630045
น.ส.ชัญญา เรืองอุไรฤกษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
630059
น.ส.จุฬาลักษณ์ เเซ่ลิ้ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
630061
น.ส.ณัฏฐ์ชุดา กมลศุภพาณิชย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
630080
น.ส.นดา นาคีสุวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
630201
น.ส.ชุติมณฑน์ หะวะนิช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
630284
น.ส.ศศินันท์ ศิรสิทธิ์นฤวัต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
630392
น.ส.อภัทรชา อ่อนสัมพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
630413
น.ส.ผาติรัตน์ วันไชยธนวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
630539
นายธวัชชัย สุขุมกิจเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
630606
น.ส.พิชามญชุ์ เหมธานินทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
630650
น.ส.จิรัชญา มลิหอม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
630733
นายเสฎฐวุฒิ เนาวพล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
630893
นายกัญจนะ มะหาหิงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
630908
น.ส.กุลณิชา แง้เจริญกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
630923
น.ส.ชลัญญา วุฒิ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
630928
น.ส.ปนัดดา ลี่
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
631066
น.ส.คณิศร เมฆนันทไพศิฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
631084
นายศิริทรัพย์ ชาญมานิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
640042
น.ส.พิณญาดา เป็ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
640196
นายธนกฤต ปิยะเนติธรรม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน