เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN0011 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630001
น.ส.ชลธิชา คำเพียวงค์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
630004
น.ส.ปวีณา จันทนารักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
630006
น.ส.พิชชาพร วิเรนทร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
630008
น.ส.สมิตา อาชวนิมิตรกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
630016
น.ส.กัญจน์นภัส ปาริยะประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
630029
น.ส.สุพิชญา เอกสุวีรพงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
630032
น.ส.พัทธ์ธีรา จารุเจริญชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
630033
น.ส.พุทธพร แป้งอ่อน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
630034
นายอุฬาร ลลิตอนันต์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
630036
น.ส.ธวัลรัตน์ พรประภาวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
630038
น.ส.วาสนา เงินบำรุง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
630039
น.ส.ศุภาพิชญ์ มีประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
630040
น.ส.รัสรินทร์ ปึงสุขสมบูรณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
630044
น.ส.สมิตานัน งานบัณฑิตชัย
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
630045
น.ส.ชัญญา เรืองอุไรฤกษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
630047
น.ส.แพรธิดา จีนเมือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
630048
MS.NANG KHAM HTWE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
630053
น.ส.ณัฏฐพัชร มาพิศาลพงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
630059
น.ส.จุฬาลักษณ์ เเซ่ลิ้ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
630061
น.ส.ณัฏฐ์ชุดา กมลศุภพาณิชย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
630080
น.ส.นดา นาคีสุวรรณ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
630104
น.ส.สุพัชร์ญา ภูริชพัชร์สกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
630123
น.ส.อรชพร อินทรพาณิชย์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
630151
น.ส.อิศริยา เมืองสงวน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
630201
น.ส.ชุติมณฑน์ หะวะนิช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
630234
น.ส.ปริชญา แสงส่อง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
630253
น.ส.ญาดารัตน์ ชูอิฐจีน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
630254
น.ส.วณิชชา อุดมอารีวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
630270
น.ส.นันทิพร ขันศิลา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
630281
น.ส.ชุติสา ธิติธัญธวัช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน