เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN0013 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
650039
นายทักษิณ ชาน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
650050
น.ส.กชพรรณ กันทะวัง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
650081
น.ส.สารินท์ แซ่ลี้
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
650095
น.ส.นิมมานรดี สักขวา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
650097
นายพีรบูรณ์ ธรรมอัครวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
650106
น.ส.จีราภา แสนพลพัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
650123
น.ส.นิฌารัตน์ แสนทวีสุข
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
650209
น.ส.ปัญญพัฒ แสงเหลา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
650219
น.ส.ปิ่นสุดา ภูติอิทธินันท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
650230
น.ส.ณัฏฐธิดา จันทร์ทอง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
650433
น.ส.ประภาพร แซ่ลิ้ม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
650458
น.ส.อัสนา ขำเจริญ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
650465
น.ส.สุธีนี แซ่โซ้ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
650471
น.ส.ภัทรวดี อุบลวรรณ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
650472
น.ส.นัทฐิยา สิงห์มูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
650474
น.ส.ปณัฐดา ยะแสง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
650479
นายธนาภัทร เตชะชูเชิด
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
650480
น.ส.เรณุกา ตันธนะพานิช
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
650483
น.ส.ธนารีย์ เฮงที
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
650509
น.ส.สุภัฏสรณ์ สุริยาอัมพร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
650516
น.ส.กัญญาพัชร เพียวสูงเนิน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
650517
น.ส.ปัญฑารีย์ รัตนวิภาคกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
650526
น.ส.ปิยธิดา คงยืน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
650544
น.ส.อนัญญา สิรโชติกุล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
650655
น.ส.สุกฤตา โป๊ะจิ๊ด
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
650672
นายภูษิต สุขล้วนนิธิโชติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
650706
น.ส.พิราวรรณ์ อัครอธิวัฒน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
650728
น.ส.สรสิมา คล้ายหงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
650750
น.ส.พิกุล กมลาสน์กมุท
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
30  
650751
น.ส.นูรรัสมี สูเด็น
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
31  
650788
น.ส.ธนภรณ์ ดำเนินวุฒิ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
32  
650855
น.ส.พินตะวัน บุบผามาตะนัง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
33  
650872
น.ส.ญาณินี วงศ์จันทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
34  
650879
นายณพวิทย์ บุญเฉลียว
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
35  
651544
นายจักรภัทร สุขสงวนวศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
36  
651776
น.ส.เบญญาภา ชูเลิศ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน