เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN0013 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
641307
น.ส.ภัคจิรา ฮั้วหมั่นกิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
650834
น.ส.ธนัชพร โภคาปราการ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
650837
น.ส.สิริรัตน์ แก้วจันทร์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
650854
น.ส.อังศุนิตย์ สักกะพลางกูร
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
650883
น.ส.เสาวลักษณ์ ภู่เหมือน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
650896
น.ส.โยษิตา สง่าพงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
650911
น.ส.ณัชชา วรรณวงษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
8  
650940
น.ส.ณัฐตยา สีมารักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
9  
650995
น.ส.ไปรยา มูลสา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
10  
651016
นายชนาธิป กิ่งภูเขา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
11  
651029
นายคณิศ โหมดนอก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
12  
651085
น.ส.จรรยาพร เกิดแสง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
13  
651210
นายพิศุทธ์ วานิกานุกูล
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
14  
651213
น.ส.วานันตยา เมืองเงิน
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
15  
651261
น.ส.เกื้อกูล แซ่เฮ่ง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
16  
651265
น.ส.ศรีสัชนาลัย ห่วงรักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
17  
651273
น.ส.อาเซีย อนุรักษ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
18  
651281
น.ส.ณัฐติกาญจน์ ราชรองเมือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
19  
651294
น.ส.พิชชารัชน์ ภูเดชาชูกิจ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
20  
651306
นายธนัชพงศ์ ศิรเลิศเกียรติ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
21  
651399
นายชุติพนธ์ นิตยะประภา
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
22  
651406
นายชานน เจริญลาภนพรัตน์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
23  
651516
น.ส.วรรัตน์ มีพวกมาก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
24  
651652
น.ส.ศศิลดา ธีรภาพชัยศรี
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
25  
651654
น.ส.ธิติมา ศุกประเสริฐ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
26  
651657
น.ส.พณิดา มัฏฐาพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
27  
651730
น.ส.ณัฏฐณิชา พิพัฒน์เจริญวงศ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
28  
651857
น.ส.วริยา วงศ์สันติเมธ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
29  
651979
น.ส.ปาริชาติ รัตนะบัวงาม
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน