เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1113 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620270
น.ส.ณัฐภรณ์พัชร์ ศตธนพัทธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
620382
น.ส.ศศิภา ปาปะกาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
620420
น.ส.กรรชนิกา ทับมณี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
620450
น.ส.กาญจ์พิชชา พัดทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
621425
น.ส.ปิยธิดา สามารถ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
621428
น.ส.พรกมล ศรีทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
621509
นายวสันต์ ขันธรพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
630046
น.ส.ธัญญลักษณ์ แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
630071
น.ส.วิมพ์ประภา อินทนาวัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
630204
น.ส.นัศรากร เพิ่มพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
630220
น.ส.ชยาพร ชินวงศ์เวท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
630221
น.ส.กัญณัฏฐ์ คูประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
630222
น.ส.จณิตตา คงเหล่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
630267
น.ส.ศิริรัตน์ หาญมนตรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
630349
นายคมปัญญา สุทธิรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
630367
น.ส.ดาราวรรณ หล่าชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
630368
น.ส.ศุฑามาศ ขุมขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
630416
น.ส.จุฑาทิพ พัฒนาชัยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
630451
น.ส.นภธิดี ทะเกิงลาภ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
630498
น.ส.บุณฑริกา สุนาวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
630514
MR.NARIN PANG
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
630572
น.ส.ทิพดาหวัน วงค์คำจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
630588
น.ส.มันทนี แก่นแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
630637
น.ส.กนกพร ปิ่นม่วง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
630682
น.ส.อาทิตยา แจ่มแจ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
630691
น.ส.ถาวรีย์ พึ่งดอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
630694
น.ส.ลลิตา สังข์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
630705
นายณัฐภัทร ประมูลชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
630719
น.ส.วรรณรักษ์ มากเหลือเจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
630750
น.ส.ณัฏฐณิชา ชื่นวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
630790
น.ส.สิริยากร จิตรคงสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
630816
น.ส.ขวัญจิรา คณาพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
630901
น.ส.ธิรดา เปรมานุพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
631170
น.ส.นราวดี บรมสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
631211
นายธนดล กองแก้วใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
631221
นายปิฎก จงเพียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
631222
นายชนะภัทร ทวีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
631250
น.ส.ปวีณา นิยรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
631329
นายธีรยุทธ แจ้งท้วม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
631330
น.ส.สุธาสิณี นิ่มประยูร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน