เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1113 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620546
นายสุชาครีย์ สินตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
620698
น.ส.ชมดาว บุบผาโภชน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
620839
น.ส.ณัชญ์ธมนต์ อุทัยรุ่งรัศมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
620850
น.ส.ณัฐกาญจน์ ปองไป
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
621340
น.ส.ธัญลักษณ์ เยี่ยงบัณฑิตย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
630669
น.ส.ภิชริยา ทรัพย์ประชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
630673
น.ส.จิรัสยา ตั้งศิริชัยชนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
630706
น.ส.วิไลลักษณ์ พร้อมสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
630714
น.ส.นัชริยา จางวาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
630716
น.ส.ฐานิตา ภักดีจอหอ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
630737
น.ส.พิมพ์ประพักตร์ ชูชัยยะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
630743
น.ส.ศศินิภา แซ่ยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
630759
น.ส.พิมพ์ผกา รังไสว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
630772
น.ส.ธนิตถ์ฐา มีพร้อม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
630802
น.ส.จิรภิญญา สนิทวาจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
630856
น.ส.ภัธรวรรณ ทิพย์โรจน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
630869
น.ส.ฐิตาภา ขุนทิพย์มาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
630885
น.ส.จิรวรรณ หาภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
630894
น.ส.ภัณฑิรา อมรชีวศิลปกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
630897
น.ส.อนุติญา สาระแสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
630999
น.ส.ปัณฑารีย์ พุทธอวยผล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
631026
น.ส.โสภิตา ศิริคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
631030
น.ส.ชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
631041
น.ส.ลลิษา แป้นสอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
631101
น.ส.ภาวิตา บุญสุขนิกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
631111
น.ส.กวินนา บุญยงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
631116
น.ส.ฑิตยา เอี่ยมสำอางค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
631121
น.ส.ปนัสยา พนมมรรค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
631147
นายธนวิชญ์ อำนาจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
631156
น.ส.จุฑามาศ ศรีวาจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
631158
น.ส.รักษ์สุดา เดชเลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
631175
น.ส.พัชรพร ประสงค์สุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
631196
นายทัตดนัย มีทรัพย์มัจฉะกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
631202
น.ส.ณิชากมล ชูศรีเลิศทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
631213
น.ส.เอสเธอร์ ดีมาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
631214
น.ส.พนิดา บุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
631215
น.ส.ภารดี ดีดวงพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
631237
นายธราธิป มณีเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
631241
น.ส.ณฐมน ศรีเบ็ญจรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
631318
น.ส.ฉัตรมณี โห้เซ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
41  
631360
นายกิตติศักดิ์ รอดกระจับ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
42  
631364
น.ส.นริศรา อุปนันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ