เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1113 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630049
นายชัยวุฒิ แซ่อึ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
630055
น.ส.วัตรธวริญ รัตนนันท์ธกรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
630058
น.ส.ลักษณา ฐิตสาโร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
630084
น.ส.นิตยา แซ่หวู่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
630099
น.ส.นภัสวรรณ ศศิพงศาธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
630180
น.ส.ปุณณมาส ยิ่งชล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
630207
น.ส.กนิษฐา พุอ้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
630208
น.ส.วิลาวัณย์ แก้วระย้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
630210
น.ส.ธนัฐดา รักษ์เจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
630213
น.ส.ปาริชา เสมาทัศน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
630217
น.ส.ฐิติพรรณ พงศ์เดชอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
630218
น.ส.เขมิกา อางจะโปะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
630225
น.ส.สาวิตรี กาลสันเทียะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
630235
น.ส.บุณฑริกา แก้วขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
630245
น.ส.ชัญญาภา ครุสันธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
630247
น.ส.เบญญาภา ดอนหนองบั่ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
630255
น.ส.รชฏ มีพรบูชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
630261
น.ส.ปฎิญญา หิรัญรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
630271
น.ส.เบญจวรรณ ภู่สังข์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
630275
น.ส.เบญจรัตน์ ศรีสอาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
630295
น.ส.สุนิษา ทาสิมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
630296
น.ส.นันทิยา ชมจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
630354
น.ส.ภัทราภรณ์ ธนาสินรุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
630373
น.ส.ณัฏฐณิชา หุมเพียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
630417
น.ส.อารียา หลวงพิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
630419
น.ส.มาริษา ด้วงสิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
630422
น.ส.สวรรยา เงางาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
630441
น.ส.วราลี คล้ายจำแลง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
630453
น.ส.ธนัชญา เจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
630463
นายธีธัช ศรีรัตนปิ่นทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
630471
น.ส.จณิสตา แท่นถาวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
630503
น.ส.ธิติสุดา เย็นปรีดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
630511
น.ส.ชณิปภา ปุ้ยธนภัทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
630513
น.ส.สุธาวัลย์ นาคนิยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
630516
น.ส.ภัทราพร วงษ์สายเงิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
630519
น.ส.รุ่งนรี แพงสมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
630533
น.ส.อลิสา ทับทวี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
630594
น.ส.รักษา แซ่ด่าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
630665
น.ส.ปุณนรัตน์ พ่วงพี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
631291
น.ส.มัลลิกา คูหาทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ