เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1113 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630166
น.ส.ธนิฏฐา ลัยเวณิก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
630170
น.ส.วิลาวัณย์ ทองคำมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
630240
น.ส.เบญญาภา ศักดิ์บำรุงสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
630307
น.ส.อรลดา อมรไกรสีห์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
630366
นายธเนศนันท์ ระยะทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
630394
น.ส.นันทพร เนียมไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
630500
น.ส.ธัญทิพย์ พิเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
630530
น.ส.จิตอุมา แหวนรำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
630631
น.ส.ภัทร์รวี เลิศเกียรติปิติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
630679
น.ส.กัญญารัตน์ ปทุมสูติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
630698
น.ส.กมลเนตร ใจชอบชื่นสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
630761
น.ส.ภัทราวดี พ่วงพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
630812
น.ส.มนัสนันท์ มานะเจริญวณิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
630853
น.ส.ปอนนิษา สุทธิมาลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
630866
น.ส.อธิชา แซ่ส่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
630878
น.ส.ขวัญจิรา นาพันปอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
630882
น.ส.นภษร อิทสิโรเวช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
630887
น.ส.นนรดา ทองหล่อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
630902
น.ส.ปัทมาวดี ธรรมรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
630905
น.ส.ณัฎฐ์ชิชา ธนาเอกพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
630916
น.ส.พุทธิดา อิ่มเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
630930
นายชาญชนม์ ดวงกางใต้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
630970
น.ส.นิศาชล ธารรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
630990
น.ส.ศรินธร ประจักษ์ชัยกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
630996
น.ส.อิศริสา ใสนิ่มนวล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
631000
น.ส.ฐิตารีย์ ทรงปัญญ์ทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
631034
น.ส.กัญญาณัฐ พูลเพ็ชร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
631048
น.ส.สุพิชชา รัตนขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
631108
น.ส.มยุรี บุญวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
631117
น.ส.ธันพิชชา กูละมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
631137
น.ส.กชกร ถนอมชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
631139
น.ส.พรชนิตว์ สัมปชัญญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
631161
น.ส.ภัทราภรณ์ ภู่สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
631174
น.ส.วราภรณ์ นุชนุ่ม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
631186
น.ส.มานิตา แซ่เบ๊
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
631234
น.ส.ศิริกัณญา ดิลกชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
631290
น.ส.นภัสวรรณ อารยะศิลปธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
631303
น.ส.ศิริภา สุขสำราญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน