เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1113 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620560
น.ส.พิชญดา คำสว่าง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
2  
620748
น.ส.ฐิติรัตน์ บุญธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
3  
621028
นายธนกร เหล่าชัยกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
4  
621844
น.ส.ธิดาพร กอลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
5  
630014
น.ส.นฤภร หมัดเชี่ยว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
6  
630018
น.ส.ชนรดา เชาว์ดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
7  
630063
น.ส.ชนันธร หงษ์พุง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
8  
630073
น.ส.ภัคธีมา จงจิตสำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9  
630085
น.ส.ชุติมา อัตตนาถวงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10  
630086
น.ส.สุทธิดา จิรรุ่งชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
11  
630093
นายนฤพล แพรน้อย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
12  
630094
น.ส.กัญญาภัค วงษ์นาค
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
13  
630168
น.ส.ธัญญากรณ์ กองอินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
14  
630186
น.ส.สุประภาพร คงจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
15  
630266
น.ส.ประภาพร สนั่นเอื้อ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
16  
630291
น.ส.บุณยวีร์ พงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
17  
630344
น.ส.ธนัชพร เจวจินดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
18  
630374
น.ส.ปารณีย์ ธนสิริพงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
19  
630401
น.ส.เพียงเกตุ งามล้ำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
20  
630470
น.ส.อธิชา เอ็นดูนิกร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
21  
630525
น.ส.กฤติกา ยาดอว์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
22  
630528
น.ส.ธิดารัตน์ พลสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
23  
630577
นายสุทิวัส ฉิมณี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
24  
630586
น.ส.อริศรา นาสนม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
25  
630591
น.ส.อาทิตยวรรณ วรมาริษ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
26  
630618
น.ส.กันตินันท์ วิเชียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
27  
630657
นายรัฐศรันย์ อนุชิตวรการ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
28  
630700
น.ส.ปาริณดา ทองมาก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
29  
630707
MS.YADFAR PHOMMAVONGXAY
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
30  
630708
น.ส.ภาวิดา คมขำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
31  
630727
น.ส.จรรย์อณา ษี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
32  
630730
น.ส.พรรณพนัย อินดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
33  
630784
น.ส.กชมน พิมพ์ประสาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
34  
630874
น.ส.ปุญญานันท์ นาคา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
35  
630888
น.ส.นุมา หละบิลลา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
36  
630937
น.ส.สุปริญญา งามลิขิตเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
37  
630951
น.ส.ชนน์ขวัญ จันทร์ทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
38  
630982
นายนรเศรษฐ์ ทัพรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
39  
631050
น.ส.ณัฐกนก ศรีสุนทร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
40  
631097
น.ส.พลอย ยียง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
41  
631192
น.ส.ฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
42  
631230
น.ส.เฌอชนน์ ทองรอด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
43  
631301
น.ส.อัญธนา เรือนคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
44  
631306
น.ส.ภัทรรัตน์ วัฒนะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน