เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1203 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600458
น.ส.กนกพร พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
630049
นายชัยวุฒิ แซ่อึ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
630051
น.ส.ณัฐนิช ฤทธิวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
630055
น.ส.วัตรธวริญ รัตนนันท์ธกรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
630058
น.ส.ลักษณา ฐิตสาโร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
630084
น.ส.นิตยา แซ่หวู่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
630099
น.ส.นภัสวรรณ ศศิพงศาธร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
630102
น.ส.ปนัดดา กรุดมินบุรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
630180
น.ส.ปุณณมาส ยิ่งชล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
630204
น.ส.นัศรากร เพิ่มพูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
630205
น.ส.เมษารัตน์ โตกราน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
630207
น.ส.กนิษฐา พุอ้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
630220
น.ส.ชยาพร ชินวงศ์เวท
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
630221
น.ส.กัญณัฏฐ์ คูประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
630222
น.ส.จณิตตา คงเหล่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
630227
น.ส.วิรัล คิววีร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
630236
นายสิทธิโชค เขียวขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
630243
น.ส.รุจิรา แก้วก่า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
630267
น.ส.ศิริรัตน์ หาญมนตรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
630273
น.ส.สุธิดา อัมฤดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
630349
นายคมปัญญา สุทธิรักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
630367
น.ส.ดาราวรรณ หล่าชาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
630368
น.ส.ศุฑามาศ ขุมขำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
630416
น.ส.จุฑาทิพ พัฒนาชัยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
630434
นายชนกานต์ เซี่ยงโหล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
630442
นายก้องภพ เอี่ยมวสันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
630444
น.ส.ศิรัญญา นาทรัพทย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
630451
น.ส.นภธิดี ทะเกิงลาภ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
630464
นายชนเนษฏ์ ไพเราะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
630489
น.ส.ศิริยากร นิยมพงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
630498
น.ส.บุณฑริกา สุนาวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
630502
น.ส.ภัทรียา เชิดชูอัศวพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
630514
MR.NARIN PANG
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
630558
น.ส.กมลวรรณ บัวงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
630572
น.ส.ทิพดาหวัน วงค์คำจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
630587
น.ส.พันธิลา เนื่องแนวน้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
630588
น.ส.มันทนี แก่นแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
630589
น.ส.นลินทิพย์ กลิ่นมาลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
630602
น.ส.นงนภัส ชูแสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
630604
น.ส.อัลิปรียา อยู่ทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
630609
นายณัฐดนัย ยินดีสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
630613
น.ส.หทัย จะบุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
630619
น.ส.อัญชิสา ท่าทราย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
630635
น.ส.จารุวรรณ หงษ์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
630637
น.ส.กนกพร ปิ่นม่วง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน