เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1203 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630208
น.ส.วิลาวัณย์ แก้วระย้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
630210
น.ส.ธนัฐดา รักษ์เจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
630213
น.ส.ปาริชา เสมาทัศน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
630217
น.ส.ฐิติพรรณ พงศ์เดชอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
630218
น.ส.เขมิกา อางจะโปะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
630225
น.ส.สาวิตรี กาลสันเทียะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
630231
น.ส.วริศรา มารบุรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
630235
น.ส.บุณฑริกา แก้วขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
630245
น.ส.ชัญญาภา ครุสันธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
630247
น.ส.เบญญาภา ดอนหนองบั่ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
630255
น.ส.รชฏ มีพรบูชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
630261
น.ส.ปฎิญญา หิรัญรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
630264
น.ส.พัชรี ด่วนดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
630268
น.ส.กมลชนก โกษฐเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
630271
น.ส.เบญจวรรณ ภู่สังข์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
630272
น.ส.ปภาดา ไชยราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
630275
น.ส.เบญจรัตน์ ศรีสอาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
630292
น.ส.พิมพ์ลภัส จันสลา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
630295
น.ส.สุนิษา ทาสิมมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
630296
น.ส.นันทิยา ชมจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
630353
น.ส.กัญญาวี สถิติถาพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
630354
น.ส.ภัทราภรณ์ ธนาสินรุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
630373
น.ส.ณัฏฐณิชา หุมเพียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
630682
น.ส.อาทิตยา แจ่มแจ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
630690
น.ส.ปัทมพร เฉยเมล์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
630691
น.ส.ถาวรีย์ พึ่งดอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
630694
น.ส.ลลิตา สังข์ชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
630705
นายณัฐภัทร ประมูลชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
630719
น.ส.วรรณรักษ์ มากเหลือเจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
630750
น.ส.ณัฏฐณิชา ชื่นวุฒิ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
630776
น.ส.หทัยภัทร แก้วชิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
630790
น.ส.สิริยากร จิตรคงสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
630816
น.ส.ขวัญจิรา คณาพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
630851
น.ส.ธมลวรรณ กัลยาณมณีกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
630901
น.ส.ธิรดา เปรมานุพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
630944
น.ส.รวินทิรา ไวย์สูงเนิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
631060
น.ส.นวพรรษชนก นาถเหนือ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
631165
นายณภัทร แท่งทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
631170
น.ส.นราวดี บรมสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
631211
นายธนดล กองแก้วใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
631221
นายปิฎก จงเพียร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
42  
631222
นายชนะภัทร ทวีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
631250
น.ส.ปวีณา นิยรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
631284
น.ส.รติญา หุ้มขุนทด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
631322
น.ส.จิราวรรณ จันทร์ทิพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน