เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1203 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630417
น.ส.อารียา หลวงพิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
630419
น.ส.มาริษา ด้วงสิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
630422
น.ส.สวรรยา เงางาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
630441
น.ส.วราลี คล้ายจำแลง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
630453
น.ส.ธนัชญา เจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
630457
น.ส.สุภัทรา ศิริ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
630463
นายธีธัช ศรีรัตนปิ่นทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
630471
น.ส.จณิสตา แท่นถาวรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
630480
น.ส.สรชา จันปัน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
630503
น.ส.ธิติสุดา เย็นปรีดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
630511
น.ส.ชณิปภา ปุ้ยธนภัทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
630513
น.ส.สุธาวัลย์ นาคนิยม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
630516
น.ส.ภัทราพร วงษ์สายเงิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
630517
นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญขจรพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
630519
น.ส.รุ่งนรี แพงสมศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
630533
น.ส.อลิสา ทับทวี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
630594
น.ส.รักษา แซ่ด่าน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
630603
นายนิธิคร สุจิตรวรรณกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
630610
นายภคนันท์ เพียรทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
630642
น.ส.เปรมสินี แซ่ตั๊น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
630665
น.ส.ปุณนรัตน์ พ่วงพี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
630669
น.ส.ภิชริยา ทรัพย์ประชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
630673
น.ส.จิรัสยา ตั้งศิริชัยชนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
630706
น.ส.วิไลลักษณ์ พร้อมสิ้น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
630714
น.ส.นัชริยา จางวาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
630716
น.ส.ฐานิตา ภักดีจอหอ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
630735
น.ส.สิริกร ตั้งกุญแจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
630737
น.ส.พิมพ์ประพักตร์ ชูชัยยะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
630743
น.ส.ศศินิภา แช่ยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
630759
น.ส.พิมพ์ผกา รังไสว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
630772
น.ส.ธนิตถ์ฐา มีพร้อม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
630802
น.ส.จิรภิญญา สนิทวาจา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
630821
นายธนากร พูนโภคารักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
630872
นายสิทธิพงษ์ อุ่นเรือนงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
630885
น.ส.จิรวรรณ หาภา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
630894
น.ส.ภัณฑิรา อมรชีวศิลปกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
630897
น.ส.อนุติญา สาระแสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
630906
น.ส.ธนภร วิวัฒน์พงศ์กิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
630962
น.ส.ธนาภา ก้อนทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
631291
น.ส.มัลลิกา คูหาทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ