เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1203 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611309
น.ส.ศุภากร ศรีโสภาเจริญรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
611544
น.ส.เบญจรัตน์ อร่ามเรืองสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
611668
น.ส.ปรีดาลี อรัญณา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
620703
น.ส.พัชรินทร์ รัชวงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
620885
น.ส.มธุรดา รอดทองดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
630999
น.ส.ปัณฑารีย์ พุทธอวยผล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
631026
น.ส.โสภิตา ศิริคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
631028
น.ส.ณัฐริกา แซ่ตั้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
631030
น.ส.ชุติกาญจน์ พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
631041
น.ส.ลลิษา แป้นสอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
631052
นายกฤติน นพมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
631095
น.ส.นงนภสร พันธุ์ประพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
631101
น.ส.ภาวิดา บุญสุขนิกร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
631111
น.ส.กวินนา บุญยงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
631116
น.ส.ฑิตยา เอี่ยมสำอางค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
631121
น.ส.ปนัสยา พนมมรรค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
631147
นายธนวิชญ์ อำนาจทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
631156
น.ส.จุฑามาศ ศรีวาจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
631158
น.ส.รักษ์สุดา เดชเลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
631162
นายสุขวัญเมือง ศรีสมบัติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
631175
น.ส.พัชรพร ประสงค์สุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
631196
นายทัตดนัย มีทรัพย์มัจฉะกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
631197
น.ส.ญาณิศา สังข์คีรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
631202
น.ส.ณิชากมล ชูศรีเลิศทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
631213
น.ส.เอสเธอร์ ดีมาก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
631214
น.ส.พนิดา บุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
631215
น.ส.ภารดี ดีดวงพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
631226
น.ส.กรรม์ภิรมย์ ลาภคงอนันต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
631237
นายธราธิป มณีเนตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
631241
น.ส.ณฐมน ศรีเบ็ญจรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
631307
น.ส.อาทิตยาภรณ์ เปรียบสม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
631318
น.ส.ฉัตรมณี โห้เซ้ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
631329
นายธีรยุทธ แจ้งท้วม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
631330
น.ส.สุธาสิณี นิ่มประยูร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน