เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN1213 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630015
นายอัษฎาวุธ แก้วมาลุน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
2  
630246
น.ส.กันทิมา เที่ยงแล้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
3  
630304
น.ส.ชญาณี พูลสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
4  
630578
น.ส.ธิติมา ราญมีชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
5  
630640
น.ส.ศุภพิชญ์ วัฑฒนพันธุ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
6  
630641
น.ส.เมฐิชา ประชานิยม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
7  
630724
น.ส.กมลวรรณ คำตื้อ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์
8  
630986
น.ส.เนตรชนก นาลา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การบริการทางการแพทย์