เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN2323 กลุ่ม 05
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601503
น.ส.อาทิมา อุภัยชีวะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
610644
นายธีรวัฒน์ ฉัตรวราภรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
3  
611235
น.ส.นัทศิมา สุกแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
611574
น.ส.จิราพัชร บุญขยาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
620002
น.ส.นิศามน กิจวิมลตระกูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
6  
620016
น.ส.โชติรส เเสงชัยนริศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
7  
620036
น.ส.ภัคพร อินต๊ะวิชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
8  
620044
น.ส.รุจิรดา วงษ์หาพิมพ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9  
620056
น.ส.วรรณพร สีขาว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10  
620057
น.ส.ปิ่นฉัตร ปัดภัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
11  
620075
น.ส.เจียซิน โฮ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
12  
620089
น.ส.ณัฐณิชา อมฤตกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
620153
น.ส.ปาณิศา ฤทธิ์รุ่งอรุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
620190
น.ส.อรพินทร์ ดิษฐพงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
620235
น.ส.สุปราณี รุ่งโรจน์ประชาชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
620273
น.ส.กิตติวรา นามวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
620313
น.ส.ณัชชา แหลมจริยานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
620332
น.ส.ฐิตารีย์ ภูจอมแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
19  
620348
น.ส.สีวะลี มั่นเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
20  
620372
น.ส.กาญจนา เลาหะนาคีวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
620381
นายศุภกร สุวรรณเก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
22  
620418
น.ส.พิชฌน์นิชา กิจจรังสรรค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
23  
620419
น.ส.นวดี แซ่จ๋าว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
24  
620423
น.ส.ฐานิดา ศุภชูชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
25  
620703
น.ส.พัชรินทร์ รัชวงค์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
620743
น.ส.มธุรดา น่วมดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
27  
620780
น.ส.นารีนาถ เยี่อทองหลาง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
620845
น.ส.เมษณี ทวีโคตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
620851
น.ส.ภูสุดา ทอสา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
30  
620883
น.ส.พิศศิณี ไซโต
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
31  
620885
น.ส.มธุรดา รอดทองดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
621003
น.ส.ปฏิมา ทรัพย์มณี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
33  
621005
น.ส.ตมิสา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
34  
621053
น.ส.วิภาวดี มณีปรุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
621074
น.ส.อรสา คุ้มพิทักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
621131
น.ส.ประกายกานต์ สำเภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
37  
621196
น.ส.บุษยา เตชันชะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
38  
621197
น.ส.กฤติยา พยัฆขำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
39  
621214
น.ส.เจนจิรา มณีกันตา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
40  
621257
น.ส.ฐิธินันท์ วสุโภคิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
621498
น.ส.สิริกร มีกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
42  
621504
นายโชติพัฒน์ ศรีเปรมอนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
43  
621803
นายณัฐชา อ่างสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน