เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN3253 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600175
น.ส.ปิยนันท์ สุวรรณชูโต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
600458
น.ส.กนกพร พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
602161
น.ส.ณปภัช มณีรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
610190
น.ส.พนิตชา กัมพุชพากษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
610192
นายธนกร อภิวัฒน์ไพฑูรย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
610197
นายทัตเทพ สีมี่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
610221
น.ส.สุภานัน แซ่เหยา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
610332
น.ส.ชฎาภา ไพจิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
610355
นายปฐวี อวัสดาวิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
610380
น.ส.ณัฐวดี บูรณะวงศ์ทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
610550
นายธนดล กิติราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
610611
น.ส.เมธาวี ทองเชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
610849
น.ส.วรารมย์ เชื้อชวด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
610863
นายวิชชา แซ่หู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
610905
น.ส.ภันฑิรา นิลจินดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
610909
น.ส.ชลธิชา แช่มชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
610991
น.ส.ลักษิกา จงเกียรติขจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
610997
นายกนกรัฐ ขุนตาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
611177
นายเฉลิมชัย ทองสืบสาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
611244
นายพิศรชัย ลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
611256
น.ส.อติภา มีเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
611267
น.ส.สรัญธร แก้วมอญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
611290
น.ส.ณัฐณิชา โสภณวัฒนาชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
611314
น.ส.สรวีย์ ศรีสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
611330
น.ส.วริศรา จันทร์ฆะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
611341
น.ส.อิศริยาภรณ์ ลุนนิมิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
611461
น.ส.ปัณฑิตา บัวเคลือบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
611462
น.ส.สิริปิ่น วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
611463
น.ส.สิริปุญ วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
611469
น.ส.จันทรรัตน์ อาภรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
611502
น.ส.จุฑารัตน์ ศิริมงกต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
611558
น.ส.สุปรียา ส่องแสงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
611574
น.ส.จิราพัชร บุญขยาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
611575
น.ส.รัตติยากร ขจรพราวศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
611616
น.ส.จรรย์อมล จันทบุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
611646
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่คู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
611656
น.ส.จิรัชฌา ยุทธนาโยธิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
611692
นายพงศกร จิตรำพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
611975
น.ส.นลินรัตน์ พบสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
611987
นายฐานุพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
41  
611988
นายภีระพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
42  
620277
นายณัฐกานต์ ธีปะนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
620286
น.ส.อรอุษา ไกรพินิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
620427
น.ส.ธนวรรณ เจริญการค้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
45  
620436
น.ส.อิสรีย์ หอมชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
46  
620991
นายธนธัช ฉัตรชมชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
47  
621407
นายศุภากร แซ่หวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
621465
น.ส.ศศิภา แซ่หลี่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
49  
621502
นายภูริ บุณโยประการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
621503
นายทัศน์พล บริรักษ์วรากร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ