เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN3413 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630063
น.ส.ชนันธร หงษ์พุง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
2  
631791
น.ส.กัญญาณัฐ ลิ้มตระกูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
3  
640004
น.ส.ศิริกุล เหลืองทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
4  
640023
น.ส.ณัฏฐิราภรณ์ ศรีโฉมงาม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
5  
640033
น.ส.ขวัญจิรา สมิทธิกรกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
6  
640055
น.ส.จันทัปปภา วีระเดชากุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
7  
640083
น.ส.ณัฐวรรณ พิณทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
8  
640093
น.ส.ปวันรัตน์ จิตตโคตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
9  
640153
น.ส.อภิชญา เปลี่ยนบางช้าง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
10  
640168
น.ส.อนัตยา พิมพา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
11  
640180
น.ส.วรัชยา เนตรเรืองแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
12  
640383
น.ส.รัตนาวดี ตันติศิลปพงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
13  
640528
น.ส.ศิริวรรณ ลักษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
14  
640529
น.ส.ศุภาพิศ ภูสระล้ำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
15  
640664
น.ส.บัณฑิตา หลีหนุด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
16  
640686
น.ส.วลัยพรรณ บุญอุดม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
17  
640696
น.ส.ขวัญชนก ทำดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
18  
640921
น.ส.กานต์พิชชา ทศกรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
19  
640927
น.ส.นิษากร ตีเมืองซ้าย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
20  
640947
น.ส.กัญญ์วรา เอี่ยมเอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
21  
640996
น.ส.เปรมฤดี จันทะแมด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
22  
641177
น.ส.พิมลดา พันพัว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
23  
641202
น.ส.อนงค์นาฎ ตั้งสุภัคธาดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
24  
641212
น.ส.พีชยาภรณ์ มั่นหมาย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
25  
641225
น.ส.ธัญชนก กะตะเวที
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
26  
641352
นายกันทรากร สิทธิกรวงศา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
27  
641454
น.ส.ปภาวรินท์ เอี่ยมเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
28  
641584
นายกฤษณะ ใจเที่ยงกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)