เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN3483 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610017
น.ส.รัชนีวรรณ ขวาขันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
610139
น.ส.วิภาวดี ยอดยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
610141
น.ส.รัตนมณี เก็บเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
610188
น.ส.สุวภัทร สถาปิตานนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
610226
น.ส.วริษฐา บุญกิตติเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
610229
น.ส.นิชาภา รัตนสถาพรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
610300
น.ส.เบญญาภา มณีทรัพย์สุคนธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
610631
น.ส.กนกวรรณ จันศิริโพธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
610636
น.ส.กัณฐิกา สังขพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
611177
นายเฉลิมชัย ทองสืบสาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
611235
น.ส.นัทศิมา สุกแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
611290
น.ส.ณัฐณิชา โสภณวัฒนาชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
611337
น.ส.รุ่งฤดี นาดำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
611368
น.ส.มลรยา คุณสิริประภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
611551
น.ส.อรชา ชาวพรหม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
611574
น.ส.จิราพัชร บุญขยาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
611599
น.ส.พิภัทร์พร ทานะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
611975
น.ส.นลินรัตน์ พบสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
611987
นายฐานุพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
611988
นายภีระพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ