เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN4113 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570915
น.ส.ธนิฏฐารัตน์ มะปราง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
2  
581751
น.ส.จุฑาทิพย์ แก้วงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
3  
590314
น.ส.ญานิกา โลมรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4  
590376
น.ส.ศุภนิดา ศรเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
5  
590875
นายภาสวุฒิ เพียรพิทักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
6  
591760
น.ส.กัลยาณี ภูขมัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
7  
592061
น.ส.สุภาภรณ์ พ้นภัยพาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
8  
592079
น.ส.ปิยะธิดา สัจจะบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
9  
592360
นายเรืองตระกูล จิตติเรืองเกียรติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
10  
592686
น.ส.นาตยา โทนทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
11  
600373
น.ส.ธีรกานต์ เดชากัลยาณคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
600475
น.ส.อังคณา เลิศบุญการกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
600522
น.ส.กนกวรรณ จิตรเที่ยง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
600545
น.ส.เหมือนฝัน จับใจนาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
600563
น.ส.ฐิตาภา ธีระวัฒนประสิทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
600709
น.ส.ปาริชาติ บุญยืน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
600993
น.ส.อรพรรณ มานะบัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
601017
น.ส.ชลรชา เรืองเกตุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
601019
น.ส.พรรษมน ภู่น้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
601301
น.ส.ชมัยพร บำรุงรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
601312
น.ส.กัญญารัตน์ สองศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
601414
นายวรรษกร วงษ์สมบัติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
601492
น.ส.ภัสส์พิชชา วินธิมา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
601536
น.ส.ธัญชนก ตันสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
601557
น.ส.พนิดา ตั้งพรทรงพล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
601602
น.ส.ชฎาพร ศรีทา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
601646
น.ส.ปฐมาวดี มนตรีวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
28  
601650
น.ส.มาลินี สัมปชัญญกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
601667
น.ส.ชลดา มูลทรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
601751
น.ส.วรรณวิสา ศาลางาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
602023
นายธนัญกรณ์ สุทธิหวังเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
602117
น.ส.กัญญาณัฐ พวงเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน