เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN4113 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600201
น.ส.เจริญศรี ติณณภพภูวนันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
600202
น.ส.ญาโณบล พลายงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
600258
น.ส.เจกิตาน์ แซ่อุ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
600259
นายธฤต บำรุงเชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
600267
น.ส.อรดา แซ่ลิ้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
600311
น.ส.พรปวีณ์ ตั้งเสรีสิทธิกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
600312
น.ส.ศศิประภา แซ่จัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
600313
น.ส.ปนัดดา ชนปัญญาสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
600314
น.ส.อริสา วัฒนวรเมธา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
600371
น.ส.มิ่งขวัญ แซ่หลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
600372
น.ส.ธันยาดา ตันเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
600376
น.ส.พิชญพร เกตุเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
600694
น.ส.ฐิตาพร วิมลธรรมวัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
600710
น.ส.นันทินีย์ ลิล่ำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
600753
นายธนภูมิ เทพสาร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
600950
น.ส.สกุลตุลา สายคำกอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
601044
น.ส.เพชราภรณ์ จันทีเทศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
601065
น.ส.สิรี ศรีศิริรุ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
601066
น.ส.ชนกนิษฐ์ จันทพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
601120
น.ส.ชลฐิตา เทพธรณินทรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
601168
น.ส.ลลิตา แซ่แต้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
601469
น.ส.ปิยธิดา พิชิตหฤทัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
601547
น.ส.ธัญลักษณ์ สว่างจิตต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
601554
น.ส.กุลณัฐ รักษาสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
601611
น.ส.นัจศจี กรองวารี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
601615
น.ส.ญาณิศา จันทรมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
601638
นายธนวัฒน์ สุมนวัฒนเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
601703
นายอภิสิทธิ์ แซ่หว่าง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
601729
น.ส.พัชรวรรณ สุขประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
601743
น.ส.ปรีดาพร ดำคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
601747
น.ส.วีรญา ฉัตรรุ่งนพคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
601748
น.ส.วาสนา วงษ์ดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
601773
น.ส.ณัฐมล ทองรอด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
601932
น.ส.บุณยานุช นฤมิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
601940
น.ส.วรรณภา สิริปฐมภูษิต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
601983
น.ส.อรวรรณ ไสยสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
601994
น.ส.ธันย์ชนก ตะนุเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
601997
น.ส.กัญญาณัฐ แพใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
602098
น.ส.รัชน์รพี จักรภีร์ศิริสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
602128
น.ส.พัชรพร แซ่หลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
602499
น.ส.อชิรญา โรจนาวัลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ