เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN4113 กลุ่ม 04
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600175
น.ส.ปิยนันท์ สุวรรณชูโต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
600458
น.ส.กนกพร พูลสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
602120
น.ส.อุนนดา แสงคาร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
610086
น.ส.ศตพร หลอดแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
5  
610165
น.ส.นุชฎา เมฆบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
610221
น.ส.สุภานัน แซ่เหยา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
610226
น.ส.วริษฐา บุญกิตติเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
610229
น.ส.นิชาภา รัตนสถาพรกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
610244
น.ส.นภัสสร จินตนาเลิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
610332
น.ส.ชฎาภา ไพจิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
610355
นายปฐวี อวัสดาวิมล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
610374
น.ส.พัชรา บุญเอิบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
610550
นายธนดล กิติราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
610587
นายอภิสิทธิ์ กิจสวัสดิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
610611
น.ส.เมธาวี ทองเชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
610636
น.ส.กัณฐิกา สังขพันธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
610849
น.ส.วรารมย์ เชื้อชวด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
18  
610863
นายวิชชา แซ่หู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
610905
น.ส.ภันฑิรา นิลจินดา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
610909
น.ส.ชลธิชา แช่มชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
610997
นายกนกรัฐ ขุนตาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
611042
นายภานุพงษ์ ระวังการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
23  
611177
นายเฉลิมชัย ทองสืบสาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
24  
611204
น.ส.จิดาภา โคตรพัฒน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
611244
นายพิศรชัย ลี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
611253
น.ส.มนันรัชต์ สุหิรัญธนวัชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
611272
น.ส.กชพร สุทธิพงษ์ประชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
611278
น.ส.อริสา ยุพา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
611280
น.ส.ชลิตา อ่อนช้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
611308
น.ส.กรรณิการ์ ชื่นสมถ้อย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
611341
น.ส.อิศริยาภรณ์ ลุนนิมิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
611469
น.ส.จันทรรัตน์ อาภรแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
33  
611502
น.ส.จุฑารัตน์ ศิริมงกต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
34  
611515
น.ส.สุมินทรา ไชยมงคล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
35  
611584
น.ส.พลอยไพลิน ต่อเติมตระกูล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
36  
611652
น.ส.ชาลิสา วราโภคานันท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
611668
น.ส.ปรีดาลี อรัญณา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
611692
นายพงศกร จิตรำพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
39  
620991
นายธนธัช ฉัตรชมชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ