เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN4113 กลุ่ม 06
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
582789
น.ส.ณิชากร พรหมเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
2  
602032
นายพชรพล ฉัตรวรโชค
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
610203
น.ส.กนกพัชร พรประทาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
610209
น.ส.มธุรดา เพชรไฝ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
610380
น.ส.ณัฐวดี บูรณะวงศ์ทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
610651
น.ส.ธัญพิชชา สุขสถิตย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
7  
610824
นายสฤษฎ์พล มโนโชคกวินสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
8  
610991
น.ส.ลักษิกา จงเกียรติขจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
611019
น.ส.ญาธิติ จันทรทนุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
10  
611237
น.ส.กานต์ชนา ลืองามวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
611243
น.ส.นริศรา ดอกเบญจมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
611256
น.ส.อติภา มีเดช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
611267
น.ส.สรัญธร แก้วมอญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
611306
น.ส.จิราพัชร พลาหาญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
611330
น.ส.วริศรา จันทร์ฆะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
611337
น.ส.รุ่งฤดี นาดำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
611456
น.ส.ปัณพัชร เจื้อง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
611461
น.ส.ปัณฑิตา บัวเคลือบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
611462
น.ส.สิริปิ่น วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
611463
น.ส.สิริปุญ วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
611558
น.ส.สุปรียา ส่องแสงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
611571
น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนปัญญา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
611575
น.ส.รัตติยากร ขจรพราวศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
611616
น.ส.จรรย์อมล จันทบุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
611627
น.ส.ชัญญา จวงจันทร์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
611646
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่คู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
611669
น.ส.กมลวรรณ ศิริเลิศฤทัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
611680
นายธนทัต เปลี่ยนสมาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
611921
น.ส.อุมาพร เชียงขาว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
611975
น.ส.นลินรัตน์ พบสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
611987
นายฐานุพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
611988
นายภีระพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ