เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN4963 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
581751
น.ส.จุฑาทิพย์ แก้วงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
2  
590314
น.ส.ญานิกา โลมรัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
3  
590376
น.ส.ศุภนิดา ศรเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4  
590875
นายภาสวุฒิ เพียรพิทักษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
5  
591318
น.ส.พรรณิกา ชูทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
6  
591760
น.ส.กัลยาณี ภูขมัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
7  
592061
น.ส.สุภาภรณ์ พ้นภัยพาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
8  
592079
น.ส.ปิยะธิดา สัจจะบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
9  
592360
นายเรืองตระกูล จิตติเรืองเกียรติ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
10  
592686
น.ส.นาตยา โทนทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
11  
600372
น.ส.ธันยาดา ตันเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
600423
น.ส.กมลทรรศน์ สุกิจวิริยะกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
13  
600644
น.ส.รัตนาภรณ์ สุวรรณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
600739
น.ส.สโรชา ภู่ระหงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
600931
น.ส.ทิพย์ปิยฉัตร ภาชนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
16  
600957
น.ส.แก้ว แซ่ลี้
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
601024
น.ส.ปณัสยา จิวศรี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
601030
น.ส.วชิรญา เจริญสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
601378
น.ส.วริศรา รุ่งแสง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
20  
601390
น.ส.สุรัญญา จะรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
601537
น.ส.สิรินยา จิตสุภาพ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
22  
601546
น.ส.ณัฐสุดา เทศไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
601547
น.ส.ธัญลักษณ์ สว่างจิตต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
601575
น.ส.นฤมล แจ้งชัด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
25  
601589
น.ส.สุพันธ์ทิพย์ แก้วงาม
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
601729
น.ส.พัชรวรรณ สุขประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
27  
601747
น.ส.วีรญา ฉัตรรุ่งนพคุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
601764
น.ส.นนท์ทรี เฉลิมเมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
29  
601919
น.ส.จุฬารัตน์ เอนกโชติวานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
601940
น.ส.วรรณภา สิริปฐมภูษิต
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
601988
น.ส.ภัคจิรา วัฒนาวิโส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
601997
น.ส.กัญญาณัฐ แพใจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
602015
น.ส.จันทรา นบนอบ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
602077
น.ส.อัญมณี สาริแฝง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
602499
น.ส.อชิรญา โรจนาวัลย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ