เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN8803 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
656003
MS.ZHANG YINGXIN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
2  
656007
MS.WANG ZHOUYING
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
3  
656020
MR.FENGYUN XIANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
4  
656021
MS.WENJING MIAO
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
5  
656022
MS.LIU RUI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
6  
656024
MS.LIMIN ZHAO
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
7  
656025
MRS.HUILAN JIN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
8  
656026
น.ส.ณัฐนันท์ เวทางค์ยะมาตร
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
9  
656030
MS.NING LIU
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
10  
656031
MS.XINGYI JIANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
11  
656032
MS.YUTING LAI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
12  
656033
น.ส.หนึ่งฤทัย บุญราศรี
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
13  
656035
MS.DONG YAMENG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
14  
656047
น.ส.กัญญารัตน์ สุขสม
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
15  
656048
MR.ZHAO CHENXI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
16  
656050
MS.MEIRONG HU
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
17  
656051
MS.ZHANG CHENXI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
18  
656053
MR.WEIMIN DUAN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
19  
656063
MRS.YINGYING ZHENG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
20  
656064
น.ส.พรทิพย์ แซ่เตียว
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
21  
656065
MS.XIE FENGJIAO
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
22  
656084
MR.JIANGZHOU LU
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
23  
656085
MS.HANHAN DAO
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
24  
656086
MS.KONGLAN CHENG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
25  
656088
MS.RUOLAN HUANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
26  
656089
MS.SHE XINGYUN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
27  
656090
MS.GUIZHEN CHEN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
28  
656094
MS.XIAOYA CHEN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
29  
656095
MR.HONGMAO ZHANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
30  
656101
MR.WANG CHUNYANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
31  
656103
MS.QIAN YAN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน