เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา CN8803 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
666018
MR.ZHANG JINNAN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
2  
666019
MS.BU BONING
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
3  
666020
MS.XIAO WEI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
4  
666021
MS.YAOYAO WANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
5  
666022
MR.CHENGKAI YU
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
6  
666023
น.ส.สุนิสา ลีซือ
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
7  
666024
MS.QIANHUI NONG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
8  
666026
MS.ZHIYUE TAN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
9  
666027
MR.SONG ZHANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
10  
666028
MS.CHUNXUN FAN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
11  
666029
MS.LU FENG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
12  
666030
MS.WU XUELI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
13  
666031
MS.XIE ZHIYUN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
14  
666032
MS.JIE CHEN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
15  
666033
MR.ZHANG KAI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
16  
666034
MR.LU YUXUE
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
17  
666054
MR.ZHAO ZHIHUA
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
18  
666055
น.ส.นภสสร พลหาญ
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
19  
666056
MS.SHI LIYAN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
20  
666057
MS.LUO DONGYU
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
21  
666058
MS.DONG TING
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
22  
666062
MR.WENTAO WANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
23  
666065
MR.YANHAOZHAN FANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
24  
666070
MR.YITONG HUANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน
25  
666072
MS.HAIFENG ZHANG
บัณฑิตวิทยาลัย / การสอนภาษาจีน